Dienstleistungen - 78100-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2020/S 033-078100

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Prokuratura Krajowa
Nationale Identifikationsnummer: PK XF 261.47.2019
Postanschrift: ul. Rakowiecka 26/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-528
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
E-Mail: Aneta.Grodzicka@pk.gov.pl
Telefon: +48 221251390

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pk.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych z pielęgnacją zieleni w budynkach Prokuratury Krajowej przy ulicy Postępu 3 w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: PK XF 261.47.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Zamawiającego w tym w szczególności: utrzymywanie w czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych, tj. odkurzanie i mycie podłóg, opróżnianie i mycie koszy, uzupełnianie środków higienicznych, wycieranie na sucho i mokro kurzu, opróżnianie niszczarek, przesadzanie i pielęgnacja kwiatów a w okresie zimowym odśnieżanie tarasów i balkonów wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych i pielęgnacją zieleni oraz odśnieżaniem terenów zewnętrznych budynku przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 772 433.90 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Zamawiającego, w tym w szczególności: utrzymywanie w czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych, tj. odkurzanie i mycie podłóg, opróżnianie i mycie koszy, uzupełnianie środków higienicznych, wycieranie na sucho i mokro kurzu, opróżnianie niszczarek, przesadzanie i pielęgnacja kwiatów. Ponadto świadczenie usług mycia okien, prania firan, zasłon, obrusów, tóg, wykładzin i mebli tapicerowanych. Codzienne sprzątanie pomieszczeń gabinetów lekarskich, sali ćwiczeń, sali w bufecie, wejść do budynków, a także korytarzy, klatek schodowych ciągów komunikacyjnych, wind, pomieszczeń socjalnych oraz sal konferencyjnych. Raz w tygodniu sprzątanie pomieszczeń technicznych archiwów, magazynów i serwerowni. Codzienne sprzątanie aneksów kuchennych, tarasów i balkonów a w okresie zimowym odśnieżanie tarasów i balkonów wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych i pielęgnacją zieleni oraz odśnieżaniem terenów zewnętrznych budynku Prokuratury Krajowej przy ulicy Postępu 3 w Warszawie.

2. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu własnego sprzętu i materiałów oraz własnych środków czystości i środków higieny.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Wzoru umowy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wskaźnik zatrudnienia osób defaworyzowanych / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Jakość, norma ISO 9001 / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje realizację prawa opcji w wysokości do 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegółowy opis skorzystania z prawa opcji został określony w § 1 ust.

5–8 wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 219-537749
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PK XF 261.47.2019
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych z pielęgnacją zieleni w budynkach Prokuratury Krajowej przy ulicy Postępu 3 w Warszawie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel System Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8971613637
Postanschrift: Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
E-Mail: a.orzechowska@impel.pl
Telefon: +48 727003039
Fax: +48 713748411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Impel Facility Services Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 9542250979
Postanschrift: Ślężna 118
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 53-111
Land: Polen
E-Mail: m.semczak@impel.pl
Telefon: +48 727003051
Fax: +48 713748411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 186 888.27 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 772 433.90 PLN / höchstes Angebot: 31 885 789.10 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Usługi porządkowo -czystościowe, ST Sp. Z O.O. ul. Ostrowskiego 9 we Wrocławiu (firma podwykonawcy).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 oraz w pkt 6 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020