Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78105-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 033-078105

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mateusz Synówka
E-Mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl
Telefon: +48 713378915
Fax: +48 713285048

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://wroclaw.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław oś. Janówek” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ROZ.281.296.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław oś. Janówek” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Skrócony opis: Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław oś. Janówek oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji przeciwpowodziowej wydanej na podstawie Ustawy z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 933) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie rozwiązań projektowych będących efektem przedmiotowych prac projektowych zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

— część I obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej,

— część II obejmująca pełnienie nadzoru autorskiego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 260 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71250000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław oś. Janówek” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Skrócony opis:

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław oś. Janówek oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji przeciwpowodziowej wydanej na podstawie Ustawy z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 933) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie rozwiązań projektowych będących efektem przedmiotowych prac projektowych zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

— część I obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej,

— część II obejmująca pełnienie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

— załącznik nr 02 do SIWZ – Wzór umowy,

— załącznik nr 03 do SIWZ – Tabela prac projektowych,

— załącznik nr 04 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac w zakresie odpowiadającym całości zamówienia podstawowego i na warunkach analogicznych, jak dla zamówienia podstawowego.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych prac jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: prace zgodne z pozycjami ujętymi w tabeli prac projektowych – zał. nr 03 do SIWZ.

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce między dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Łączna wartość zamówienia (razem z zamówieniami, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp): 353 280,00 PLN netto

Wartość zamówienia podstawowego: 294 400, 00 PLN netto

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie generalnego projektanta / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Nielimitowane nadzory autorskie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 170-415673
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław oś. Janówek” – wykonanie dokumentacji projektowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 21
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415
Postleitzahl: 60-783
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 353 280.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 260 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

V. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Korespondencję należy kierować na adres:

nazwa instytucji w ePUAP:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie)

adres skrzynki ePUAP: /RZGWweWroclawiu/SkrytkaESP

lub

korespondencję należy kierować na adres:

nazwa instytucji w ePUAP:

PGW Wody Polskie – RZGW Wrocław (50-950 Wrocław (miasto), woj. dolnośląskie)

adres skrzynki ePUAP: /pgwwp-wr/SkrytkaESP

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020