Dienstleistungen - 78106-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kołaczyce: Schutz gefährdeter Arten

2020/S 033-078106

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kołaczyce
Postanschrift: Nawsie Kołaczyckie 317
Ort: Kołaczyce
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-213
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Jarkiewicz
E-Mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 134457630
Fax: +48 134457612

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP” – Nadleśnictwo Kołaczyce

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.35.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721700 Schutz gefährdeter Arten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej polegających na mechanicznym lub ręcznym usunięciu (wycięciu) niepożądanych samosiewów drzew i krzewów na powierzchni siedliska oraz wykaszaniu (mechanicznym lub ręcznym w zależności od panujących warunków terenowych) w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego 6210 i 6510.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000 Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce, leśnictwo Odrzykoń, działki ewidencyjne nr 157/2, 158/2 i 159/2 obręb ew. Wojaszówka, gmina Rzepnik.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia stanowi zadanie uruchamiające realizację części projektu pt. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko (POIiŚ). Nadleśnictwo Kołaczyce przystąpiło do projektu zgłaszając siedliska 6210 murawy kserotermiczne oraz 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatrioris). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce, leśnictwo Odrzykoń oddz. 99zx, 99-by, 99-gy, 99-cy, 99-dy, 99-ty działki ewidencyjne nr 157/2, 158/2 i 159/2 obręb ew. Wojaszówka, gmina Rzepnik. Łączna powierzchnia prac wynosi: 2,14 ha. Na podanej powierzchni należy wykonać prace polegające na: mechanicznym lub ręcznym usunięciu samosiewów drzew i krzewów na powierzchni 2,04 ha oraz koszenie powierzchni siedliska na powierzchni 2,14 ha. Wykaszanie powierzchni siedliska należy wykonywać raz do roku w latach 2020–2023.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 216-530238
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kołaczyce
Postanschrift: Nawsie Kołaczyckie 317
Ort: Kołaczyce
Postleitzahl: 38-213
Land: Polen
E-Mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 134457610
Fax: +48 134457612

Internet-Adresse: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020