Dienstleistungen - 78120-2020

17/02/2020    S33    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2020/S 033-078120

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-102
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska – Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525858046
Faks: +48 525858273

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy

Numer referencyjny: WZP.271.11.2019.E
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 68 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-532856
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul.Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: P.H.U. Taros Tadeusz Rostkowski
Adres pocztowy: ul. Długie Ogrody 4/44
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-765
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 108 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 68 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020