Dienstleistungen - 78144-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Puck: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2020/S 033-078144

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Puck
Nationale Identifikationsnummer: 19051973700000
Postanschrift: ul. 10 Lutego 29
Ort: Puck
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 84-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Gmina Puck
E-Mail: inwestycje@gmina.puck.pl
Telefon: +48 586735628
Fax: +48 586732737

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gmina.puck.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck.

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.U.271.I.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres zadania obejmuje: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r.–31.12.2021 r.:

a. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

b. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

1. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje:

a. odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów w podziale na następujące frakcje:

— papier i tektura,

— metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

— szkło,

— bioodpady,

— odpady zmieszane,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku,

— odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r.–31.12.2021 r. Sektor I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

gmina Puck, powiat pucki, województwo pomorskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zadania obejmuje: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r.–31.12.2021 r.:

a. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

b. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

1. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje:

a. odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów w podziale na następujące frakcje:

— papier i tektura,

— metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

— szkło,

— bioodpady,

— odpady zmieszane,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku,

— odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r.–31.12.2021 r. Sektor II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

gmina Puck, powiat pucki, województwo pomorskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zadania obejmuje: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Puck w okresie od 1.4.2020 r.–31.12.2021 r.:

a. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

b. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

1. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje:

a. odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów w podziale na następujące frakcje:

— papier i tektura,

— metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

— szkło,

— bioodpady,

— odpady zmieszane,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach zbiórki objazdowej, bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku,

— odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-618649
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) niniejszym informuję, że w prowadzone przez Urząd Gminy Puck mający siedzibę 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29, POLSKA, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Puck” zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w skutek ich wniesienia określa dział VI (art. 179–182 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 23.3 i 23.4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020