Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78150-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Choroszcz: Reinigungsdienste

2020/S 033-078150

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
Postanschrift: pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1
Ort: Choroszcz
NUTS-Code: PL841
Postleitzahl: 16-070
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sekcja Zamówień Publicznych
E-Mail: joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl
Telefon: +48 857191091
Fax: +48 857191091

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sppchoroszcz.med.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w komórkach organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP 3820 - 32/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w komórkach organizacyjnych SPPZOZ w Choroszczy:

Szczegółowy zakres prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych został opisany w Załączniku nr 3.1–3.13 do SIWZ.

Warunki dotyczące realizacji usługi zostały określone w projekcie umowy – Załączniku nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841
Hauptort der Ausführung:

SPP ZOZ w Choroszczy oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Podlaskiego Centrum Leczenia Padaczek przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Komórki organizacyjne SPP ZOZ w Choroszczy

1) Oddział rehabilitacji neurologicznej (SZ XX), powierzchnia: 1 651,97 m2;

2) Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych (SZ II), powierzchnia: 1 980,59 m2;

3) Oddział psychogeriatrii (SZ III), powierzchnia: 1 432,01 m2;

4) Izba przyjęć, powierzchnia: 1 042,11 m2;

5) Dział diagnostyki obrazowej, powierzchnia: 266,26 m2;

6) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA), powierzchnia: 1 643,25 m2;

7) Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną, powierzchnia: 1 176,29 m2;

8) Całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu dla kobiet, powierzchnia: 379,69 m2;

9) Oddział ogólnopsychiatryczny (SZ V), powierzchnia: 2 157,89 m2;

10) Oddział ogólnopsychiatryczny (SZ VI), powierzchnia: 2 290,67 m2;

11) Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, powierzchnia: 635,83 m2;

12) Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie „psychosomatyczny”, powierzchnia: 960,84 m2;

13) Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Podlaskiego Centrum Leczenia Padaczek przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku, powierzchnia: 1 521,78 m2 (wew.) i 2 770 m2 (zew.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 90
Kostenkriterium - Name: Społeczne / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 236-579055
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w komórkach organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem platformy ePUAP, zostały złożone 2 (dwie) oferty. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i innymi kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ:

Numer oferty; Wykonawca (nazwa i adres); Cena oferty brutto PLN; Zadeklarowana liczba osób w „kryterium społecznym”

1. konsorcjum: Clar System S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, Clar Serwis Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, Solcom Bayard Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań; 3 239 982,61; 2 osoby;

2. Rafał Mordasiewicz, ul. Zientary-Malewskiej Marii 24B, 10-302 Olsztyn

Oferta został odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Przy próbie odszyfrowania pojawił się komunikat: „Brak plików spełniających kryteria odszyfrowania”.

Wartość prawidłowo złożonej oferty w wysokości: 3 239 982,61 PLN brutto znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 067 418,54 PLN brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny oferty. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy (art. 179–198 ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020