Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78176-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lubsko: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 033-078176

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko
Postanschrift: ul. Emilii Plater 15
Ort: Lubsko
NUTS-Code: PL432
Postleitzahl: 68-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Bielak
E-Mail: lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 683720400
Fax: +48 683720400

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna – leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 na terenie Nadleśnictwa Lubsko – Obręb Lubsko

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.12.2019.MB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi leśne, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi leśne w zakresie prac na szkółce leśnej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— Z nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— Z nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— Z nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania,

— Z nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 027 016.48 PLN / höchstes Angebot: 2 081 142.36 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000
75251120
77231300
77211100
75251110
77231700
77231600
77210000
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77231000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
Hauptort der Ausführung:

Obręb Lubsko

Leśnictwa: Przyborowice, Starosiedle, Dąbrowa, Mierków, Biecz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi leśne, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lubsko w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi leśne w zakresie prac na szkółce leśnej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— Z nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— Z nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— Z nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania,

— Z nr 3.4 – ochrona nalotów i podrostów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość zamówienia podstawowego 1 559 767,00 PLN netto, opcja 311 953,00 PLN netto, zamówienia ar. 67 ust. 1 pkt 6 – 935 860,00 PLN netto.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 248-614930
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 na terenie Nadleśnictwa Lubsko – Obręb Lubsko

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych „Gaj” Krzysztof Szober
Postanschrift: ul. Bohaterów Getta 36a/1
Ort: Żary
NUTS-Code: PL432
Postleitzahl: 68-200
Land: Polen
E-Mail: krzysztof-szober@wp.pl
Telefon: +48 512350741
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 807 580.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 027 016.48 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

— dla pakietu 06/20 – 55 964,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) samodzielna realizacja kluczowych części zamówienia – 40 %;

2) cena – 60 %.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówienia), następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej zaoferowanej na daną część zamówienia.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

7. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku pakietów zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tzn. tej samej wartości przerobu wynikającej z danej umowy, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, ani tych samych środków finansowych lub zdolności kredytowej w więcej niż jednym pakiecie.

9. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp.

11. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze naj. oferty z zas. aukcji elektronicznej. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 24 aa ustawy. Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wykonawca przekaże ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ośw. Wyk. może przedst. dokumenty bądź informacje potwierdz., że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, aktualne na dzień złożenia dokumenty i oświadcz.:

1) odpis z właściw. rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2) zaświadcz. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020