Dienstleistungen - 78177-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2020/S 033-078177

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Postanschrift: ul. Wielopole 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-072
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Paluch, Magdalena Musiał
E-Mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl
Telefon: +48 126168602

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ztp.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport publiczny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do...

Referenznummer der Bekanntmachung: TN.4215.20.66.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

— część 1 – świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu,

— część 2 – prowadzenie windykacji i egzekucji należności.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 24 239 837.40 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79313000 Leistungsüberprüfung
79941000 Gebührenerhebung
63712000 Hilfstätigkeiten für den Straßenverkehr
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków i okoliczne gminy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie, pobieranie opłat dodatkowych i należności przewozowych, rozpatrywanie skarg i reklamacji pasażerów. Liczba przeprowadzonych kontroli kontrolerów w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 23 000 (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert), a w okresie od lipca do sierpnia – nie mniejsza niż 70 % liczby wejść dla okresu od września do czerwca. Liczba wystawionych wezwań do zapłaty w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 6 000, a w okresie od lipca do sierpnia nie mniejsza niż 5 000. W miesiącach, w których wystąpi co najmniej 5 dni z bezpłatną komunikacją, liczba przeprowadzonych kontroli oraz wystawionych nałożeń nie będzie mniejsza niż liczba przeprowadzonych kontroli i wystawionych wezwań do zapłaty w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec–sierpień.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie ilości przeprowadzonych kontroli / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 206 500,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie windykacji i egzekucji należności

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79940000 Dienstleistungen von Inkassoagenturen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków i okoliczne gminy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie windykacji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych, w tym windykacji przedsądowej polegającej na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa, zmierzających do odzyskania od dłużników należności wraz z ustawowymi odsetkami, jak również windykacji prowadzonej poprzez wnoszenie w imieniu zarządu pozwów do sądu oraz występowanie przed sądem w imieniu Zamawiającego osób do tego uprawnionych, a następnie kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do obowiązków Wykonawcy należy windykacja należności powstałych w okresie obowiązywania umowy oraz kontynuacja windykacji należności powstałych w okresie od 1.2.2016 r. do 31.1.2020 r.

Wskaźnik ściągalności (obliczany w skali półrocznej jako stosunek liczby należności wyegzekwowanych w tym okresie przez Wykonawcą do liczby należności przekazanych w tym okresie Wykonawcy do wyegzekwowania) nie może być niższy niż 15 % (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wskaźnik ściągalności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 395 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 202-491941
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. 3 Maja 67
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-850
Land: Polen
E-Mail: przetargi@zwrenoma.pl
Telefon: +48 587213980

Internet-Adresse: http://zwrenoma.pl/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 455 284.55 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 753 644.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie windykacji i egzekucji należności

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=616&mmi=15479

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej są opisane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020