Dienstleistungen - 78192-2020

17/02/2020    S33

България-Плевен: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 033-078192

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен
Национален регистрационен номер: 114532352
Пощенски адрес: бул. „Георги Кочев“ № 8а
Град: Плевен
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Анна Ковачева
Електронна поща: gpo@umbalpln.com
Телефон: +359 64886279
Факс: +359 64804212
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.umbalpleven.com
Адрес на профила на купувача: http://umbalpleven.com/00178-2019-0013-otkrita-protsedura-po-reda-na-zakona-za-obshtestvenite-poratchki-s-predmet/
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката касае приготвяне на храна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения“ — изд. 1984 — д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова, и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на възложителя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 364 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

Хранителен блок на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен с местоположение — първа клинична база, гр. Плевен 5800, бул.„Георги Кочев“ № 8А.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката касае приготвяне на храна съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения“ — изд. 1984 — д-р Хелза Боева, д-р Домна Хубанова, д-р Любомир Петров и Ярмила Джамбазова, и доставка на тонизиращи напитки франко хранителното звено на възложителя.

Качеството на храната да отговаря на действащите в страната БДС или еквивалентно и на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“ от 1984 г. на МНЗ. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене съгласно номеричната система на съответната диета.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 179-436208
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 005
Наименование:

„Мастър — Пик“ ЕАД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Мастър — Пик“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 204427425
Пощенски адрес: район „Изгрев“, парк-хотел „Москва“, ул. „Незабравка“ № 25, ет. 3, офис 311
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: mastarpik@mail.bg
Телефон: +359 29733254
Факс: +359 29733254
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 364 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020