Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78200-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks

2020/S 033-078200

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Tokarzewskiego 2
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 91-842
Land: Polen
E-Mail: przetargi@mpolodz.pl
Telefon: +42 6160414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpolodz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/43/2019 – Usługa najmu pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych z podziałem na części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/43/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50111000 - PA01 - PB04
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych. Rok produkcji pojazdów nie starsze niż 2009 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 410 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144511
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Najem pojazdów ciężarowych z zabudową bezpylną jednokomorową – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144511
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Najem pojazdów ciężarowych z zabudową bezpylną dwukomorową – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144511
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Najem pojazdu ciężarowego z zabudową bezpylną jednokomorową i żurawiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 239-586581
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela
Postanschrift: ul. Hoserów 13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 02-995
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 576 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 561 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela
Postanschrift: ul. Hoserów 13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 02-995
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 648 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 609 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wstępne potwierdzenie/potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia stanowi aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 Pzp w formie standardowego formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku osób fizycznych dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem marki podwozia i producenta zabudowy. Specyfikacja ta musi dotyczyć całego pojazdu i potwierdzać zgodność zaoferowanego samochodu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SIWZ.

II. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 26 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100). Kwoty wadium dla poszczególnych części zamówienia:

— część nr 1: 11 000,00 PLN,

— część nr 2: 12 000,00 PLN,

— część nr 3: 3 000,00 PLN.

Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium.

III. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

V. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie polegało na powtórzeniu usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020