Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78214-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Mircze: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 033-078214

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Młyńska 2A
Ort: Mircze
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 22-530
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Szlingiert
E-Mail: gzk.mircze@wp.pl
Telefon: +48 845353031
Fax: +48 846519004

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://gzkmircze.pl/bip

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

Referenznummer der Bekanntmachung: GZK/271/2/12/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 540 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
90512000
90513000
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812
Hauptort der Ausführung:

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

2.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła do 2 000 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

2.3. Komponent będzie w postaci luźnej bez prasowania oraz prasowanej w kostki o wymiarach ok. 80 cm x 100 cm x 110 cm, które wiązane będą drutem stalowym. Parametry jakościowe odpadu o kodzie 19 12 12 zostały określone w wyniku badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium i mają charakter poglądowy. Odebrane partie materiału mogą różnić się co do wartości podanych, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

2.4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69, POLSKA transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69 i będzie potwierdzane kwitem wagowym.

2.5. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego.

2.6. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO w Łaskowie. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze. zm.).

2.8. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawą”, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 241-591965
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: GZK/271/2/12/2020
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: konsorcjum firm: Eccon Trader Sp. z o.o., EkoPartner Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 8992716354; 6922480313
Postanschrift: ul. Długosza 27A
Ort: Wojkowice
NUTS-Code: PL22
Postleitzahl: 42-580
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 540 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 660 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

9.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu.

9.3. Jednolity europejski dokument zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektroniczne, zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do szyfrowania udostępnionym w ramach miniPortalu.

9.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach);

2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1–5.2 SIWZ;

3) pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);

5) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy).

9.5. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.

9.6. W przypadku gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 5 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 2–5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

9.7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 12 SIWZ.

9.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020