Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 78234-2019

19/02/2019    S35    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2019/S 035-078234

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив
Национален регистрационен номер: 000471504
Пощенски адрес: пл. Стефан Стамболов № 1
Град: Пловдив
код NUTS: BG421
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Електронна поща: zop@plovdiv.bg
Телефон: +359 32656752
Факс: +359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.plovdiv.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190205EUYv7743824
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставки на оборудване и обзавеждане за нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура — изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“

II.1.2)Основен CPV код
39000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж и/или инсталиране в приложимите случаи) на различни видове оборудване и обзавеждане, разпределени в обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Обзавеждане за детски групи (ОП 1)“,

— обособена позиция № 2 „Оборудване и обзавеждане за кухня (ОП 2)“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 116 100.40 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обзавеждане за детски групи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на мебелировка и различни видове обзавеждане — номенклатура, включваща модулни мебели, мека мебел, столове, легла, щори и др.

Дейностите се извършват периодично след предварителни заявки и по местонахождение на нова детска градина, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Богомил“, УПИ ІV-9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив.

Срокът за изпълнение на доставката е 5 (пет) работни дни, считано от подаването на заявката.

Всяка доставка включва сглобяване и/или монтажни дейности, необходими за въвеждане на обзавеждането в пълно работно и функционално състояние.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 81 516.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване и обзавеждане за кухня

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки (вкл. сглобяване и/или монтаж в приложимите случаи) на оборудване и обзавеждане за кухня — номенклатура, включваща уреди, стелажи, гардероби и др.

Дейностите се извършват периодично, след предварителни заявки и по местонахождение на нова детска градина, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Богомил“, УПИ ІV- 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив.

Срокът за изпълнение на доставката е 5 (пет) работни дни, считано от подаването на заявката.

Всяка доставка включва сглобяване и/или монтажни дейности, необходими за въвеждане на обзавеждането в пълно работно и функционално състояние.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 584.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от бюджета на община Пловдив — собствен принос по проект „Образователна инфраструктура — изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на всеки договор, в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5—8 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/03/2019
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/03/2019
Местно време: 09:00
Място:

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 — административната сграда на Община Пловдив, ет. 3, зала 36

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени ценовите предложения на участниците.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Основания за отстраняване и друга информация:

Обстоятелствата относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

Прилагат се и основанията за отстраняване по чл. 107 от ЗОП.

Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите), са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на община Пловдив на адреса, посочен в раздел І.3) от настоящото обявление.

На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП при участие за повече от 1 обособена позиция се допуска подаване на 1 набор от документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Допълнителен електронен адрес за кореспонденция към раздел І.1): todor_todorov@plovdiv.bg (директор на дирекция „Обществени поръчки“).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/02/2019