Dienstleistungen - 78257-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Gartenbau

2020/S 033-078257

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 026-059205)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Nationale Identifikationsnummer: 5252248481
Postanschrift: ul. Hoża 13 a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-528
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Mycko
E-Mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Telefon: +48 222774200
Fax: +48 222774201

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zzw.waw.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły (356,88 ha) w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej

Referenznummer der Bekanntmachung: 8/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły (356,88 ha) w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach wykonania umowy i standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 A–B do SIWZ, w pracach przy drzewach stanowiących załącznik nr 4 do umowy (część I) i załącznik nr 3 do umowy (część II), w wykazie ławek stanowiącym załącznik nr 3 do (część I) oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 3 A–B do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 026-059205

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał lub wykonuje:

— przez okres kolejnych co najmniej 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018, poz.1614 ze zm.), obejmujące minimum pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:

— dla części I – 400 000, 00 PLN brutto,

— dla części II – 400 000, 00 PLN brutto;

— ramach 1 lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie 1 miasta, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż 150 ha za kwotę nie mniejszą niż:

— dla części I – 800 000, 00 PLN brutto,

— dla części II – 800 000, 00 PLN brutto.

Składając ofertę na więcej niż 1 część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

muss es heißen:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał lub wykonuje:

— przez okres kolejnych co najmniej 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018, poz. 1614 ze zm.), obejmujące minimum pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:

- dla części I – 400 000,00 PLN brutto,

- dla części II – 400 000,00 PLN brutto;

— ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie w obrębie jednego miasta, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż:

- dla części I – 20 ha za kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 PLN brutto,

- dla części II – 150 ha za kwotę nie mniejszą 400 000,00 PLN brutto.

Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/02/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: