Dienstleistungen - 78259-2020

17/02/2020    S33

Polska-Międzyzdroje: Usługi leśnictwa

2020/S 033-078259

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 019-042316)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Woliński Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: PL9860238579
Adres pocztowy: Międzyzdroje
Miejscowość: Międzyzdroje
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Dylawerski
E-mail: sekretariat@wolinpn.pl
Tel.: +48 913280737
Faks: +48 913280357
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wolinpn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w latach 2020–2023

Numer referencyjny: 37-3-1/20
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część I i część II:

— prace z zakresu hodowli lasu,

— prace z zakresu ochrony lasu,

— prace związane z wykonywaniem cięć w drzewostanach Wolińskiego PN wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego,

— obalanie całych drzew wraz z korzeniami,

— utrzymanie turystyczne,

— ochrona p. pożarowa.

Część III:

— ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi muraw oraz łąk, ze zbiorem i wywiezieniem biomasy poza teren parku,

— ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi łąkowej na terenach bagiennych (ląd stały oraz wyspy – bez stałej przeprawy) ze zbiorem i wywiezieniem biomasy poza teren parku,

— wycinanie samosiewów i odrośli drzew,

— wykonanie i rozbiórka grodzeń.

Część IV:

— dyżury całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” i w punkcie alarmowo dyspozycyjnym,

— dyżury pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy w zależności od warunków atmosferycznych.

Zakres rzeczowy części zestawiony w SIWZ ma charakter szacunkowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 019-042316

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Zadanie obejmuje pełnienie dyżurów p-poż:

— dyżury są całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” oraz w punkcie alarmowo dyspozycyjnym (PAD) prowadzone w porozumieniu z Nadleśnictwem Międzyzdroje;

— dyżury pełni się codziennie w zależności od warunków atmosferycznych oraz decyzji pełnomocnika nadleśniczego w Nadleśnictwie Międzyzdroje (dyżury pełni się również w dni wolne od pracy i w święta, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego – od „0” do „3”, przy stopniu „0” dyżurów nie pełni się);

— dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Wolińskiego Parku Narodowego pełniony jest: w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do zmroku (praktycznie średnio 4–7 godzin w zależności od miesiąca i pogody); w święta i dni wolne od pracy (w tym soboty) dyżury pełni się od godz. 9:00 do zmroku (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody);

— dyżur na dostrzegalni pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy od godz. 9:00 do zmroku (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody), dyżury pełni się w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego (od „0” do „3”) bądź od decyzji pełnomocnika Nadleśnictwa w Nadleśnictwie Międzyzdroje – przy stopniu „0” dyżurów się nie pełni.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.

Powinno być:

Zadanie obejmuje pełnienie dyżurów ppoż:

— dyżury są całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” oraz w punkcie alarmowo dyspozycyjnym (PAD) prowadzone w porozumieniu z Nadleśnictwem Międzyzdroje,

— dyżury pełni się codziennie w zależności od warunków atmosferycznych oraz decyzji pełnomocnika nadleśniczego w Nadleśnictwie Międzyzdroje (dyżury pełni się również w dni wolne od pracy i w święta, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego – od „0” do „3”, przy stopniu „0” dyżurów nie pełni się),

— dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Wolińskiego Parku Narodowego pełniony jest: w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do zachodu słońca (praktycznie średnio 4–7 godzin w zależności od miesiąca i pogody); w święta i dni wolne od pracy (w tym soboty) dyżury pełni się od godz. 9:00 do zachodu słońca (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody),

— dyżur na dostrzegalni pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy od godz. 9:00 do zachodu słońca (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody), dyżury pełni się w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego (od „0” do „3”) bądź od decyzji pełnomocnika Nadleśnictwa w Nadleśnictwie Międzyzdroje – przy stopniu „0” dyżurów się nie pełni.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: