Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 78278-2018

21/02/2018    S36

България-София: Електрическа енергия

2018/S 036-078278

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 129010157
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 124
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1301
Държава: България
Лице за контакт: Росен Монов
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29824466
Факс: +359 29813010
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mvr.bg/dussd
Адрес на профила на купувача: http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/izbor_dostavchik_netna_aktivna_elektricheska_energiq.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия, координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Избор на доставчик на нетна актив. елект. енер., коор. на балан. група за ниско и средно напр. и адм. на разх. за пренос и достъп на струк. на МВР, обслуж. от ДУССД” по след. обос.поз.:

— ОП № 1 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, коорд. на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

— ОП № 2 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

— ОП № 3 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД,

— ОП № 4 „Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 992 800.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 1а към техническата спецификация за обособена позиция № 1 на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 10 080 000 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 1а към техническата спецификация за обособена позиция № 1.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 1 е 1 853 600 BGN без вкл. ДДС, от които 433 600 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 1 420 000 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени, приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 2а към техническата спецификация за обособена позиция № 2 на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 10 471 000 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво средно напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 2а към техническата спецификация за обособена позиция № 2.

Възложителяt възлага, а Изпълнителяt приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 2 е 1 631 400 BGN без вкл. ДДС, от които 255 800 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 1 375 600 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Структури на МВР, обслужвани от ДУССД, съгласно Приложение № 3а към техническата спецификация за обособена позиция № 3 на територията на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 2 303 000 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурите на МВР, обслужвани от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 3а към техническата спецификация за обособена позиция № 3.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 3 е 424 200 BGN без вкл. ДДС, от които 107 800 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 316 400 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Varna
Основно място на изпълнение:

Структура на МВР, обслуж. от ДУССД, находяща се в гр. Варна, вилна зона „Св. св. Константин и Елена“ — курортен комплекс „Тилия“, съгл. Приложение № 4а към тех. спец. на терит. на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структура на МВР, обслужвана от ДУССД на територията на „Енерго-Про Мрежи“ АД. Прогнозното количество за двугодишен период на активна електрическа енергия — 486 300 кВт/ч. Количествата консумирана електрическа енергия на ниво ниско напрежение от структурата на МВР, обслужвана от ДУССД за една календарна година, разпределени по месеци за периода от 1.1.2016 г. до 31.12.2016 г., са посочени в Приложение № 4а към техническата спецификация за обособена позиция № 4.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на Възложителя, като от негово име и за негова сметка извърши всички действия за получаване на достъп и пренос до разпределителната мрежа, като за целта ще бъде упълномощен за съответните действия от Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 4 е 83 600 BGN без вкл. ДДС, от които 21 100 BGN за разпределение (достъп и пренос) и 62 500 BGN за снабдяване, в това число и акциз, по цени приети от Комисия за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 114 от Закона за обществени поръчки не е осигурено финансиране на поръчката и ще се сключи договор под условие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 153-316786
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785оп-33-5785опд-6
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201208860
Пощенски адрес: Район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: office@grandenergy.net
Телефон: +359 28904227
Факс: +359 28904251
Интернет адрес: http://www.grandenergy.net/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 853 600.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785оп-33-5785опд-7
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за средно напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслужвани от ДУССД на терит. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201208860
Пощенски адрес: Район „Връбница”, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: office@grandenergy.net
Телефон: +359 28904227
Факс: +359 28904251
Интернет адрес: http://www.grandenergy.net/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 631 400.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785оп-33-5785опд-8
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Избор на дост.на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан. група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201208860
Пощенски адрес: Район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: office@grandenergy.net
Телефон: +359 28904227
Факс: +359 28904251
Интернет адрес: http://www.grandenergy.net/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 424 200.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785оп-33-5785опд-9
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Избор на дост. на нетна акт. ел. енергия, координатор на балан.група за ниско напр. и адм. на р-дите за пренос и достъп за струк. на МВР, обслуж. от ДУССД на терит. на „Енерго-Про Мрежи“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201208860
Пощенски адрес: Район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: office@grandenergy.net
Телефон: +359 28904227
Факс: +359 28904251
Интернет адрес: http://www.grandenergy.net/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 83 600.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/02/2018