Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78308-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Zielona Góra: Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden

2020/S 033-078308

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Mienia Wojskowego
Nationale Identifikationsnummer: 526-10-38-122
Postanschrift: ul. Zjednoczenia 104
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432
Postleitzahl: 65-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Szczęch
E-Mail: dzp.zg@amw.com.pl
Telefon: +48 684119600
Fax: +48 684119612

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.amw.com.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług konserwacji na terenie: gmina i miasto Żagań, gmina i miasto Żary, Świętoszów (gmina Osiecznica), gmina Przewóz

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OZ.2615.35.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50700000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OReg Zielona Góra. Usługa obejmuje również całodobowe pogotowie techniczne a także sporadyczne zabezpieczenie usług na obiektach niemieszkalnych w obsługiwanym zasobie.

W ramach usługi Wykonawca dokona co najmniej 1 raz w miesiącu obchodu budynków, w których będzie prowadził konserwację w celu sprawdzenia, czy nie występują awarie, usterki i czy zachodzi konieczność wykonania prac konserwacyjnych, czy drobnych prac remontowych. Protokół z miesięcznego przeglądu Wykonawca przekaże każdorazowo do Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji oraz w projekcie umowy (wraz z jego załącznikami) stanowiącym załącznik nr 4 zaproszenia do negocjacji – projekt umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 282 112.32 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50720000
50712000
50711000
45453000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
NUTS-Code: PL51
Hauptort der Ausführung:

Województwo lubuskie, województwo dolnośląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych

W nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OReg Zielona Góra na terenie: gmina i miasto Żagań, gmina i miasto Żary, Świętoszów (gmina Osiecznica), gmina Przewóz. Usługa obejmuje również całodobowe pogotowie techniczne a także sporadyczne zabezpieczenie usług na obiektach niemieszkalnych w obsługiwanym zasobie.

W ramach usługi Wykonawca dokona co najmniej 1 raz w miesiącu obchodu budynków, w których będzie prowadził konserwację w celu sprawdzenia czy nie występują awarie, usterki i czy zachodzi konieczność wykonania prac konserwacyjnych, czy drobnych prac remontowych. Protokół z miesięcznego przeglądu Wykonawca przekaże każdorazowo do Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra.

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o:

— zauważonej dewastacji budynku;

— stwierdzonym użytkowaniu niezgodnym z ich przeznaczeniem;

— stwierdzonej samowoli budowlanej;

— uszkodzeniu mienia.

Prace związane z zabezpieczeniem awarii

1. Niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zaistniałej awarii, w tym powiadomienie pogotowia technicznego (w szczególności energetyka, gazownia itp.), a w przypadku awarii o większych rozmiarach, zabezpieczenie jej w sposób uniemożliwiający powstanie strat w mieniu lub wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi.

2. W przypadku wystąpienia poważnych awarii lub katastrof budowlanych lub innych zdarzeń losowych zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców lub osób obecnych w strefie zdarzenia, do natychmiastowego podjęcia działań ewakuacyjnych, powiadomienia służb ratowniczych i przedstawicieli Zamawiającego i OReg AMW, łącznie z zaangażowaniem do współpracy innych firm koniecznych dla zabezpieczenia i usunięcia awarii, czy katastrofy.

3. Usuwanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo obiektów i mieszkańców poprzez likwidację sopli lodowych i nawisów śnieżnych z okapów.

4. Zgłaszanie i wnioskowanie o wykonanie niezbędnych prac konserwacyjno-naprawczych, zwłaszcza tych, które mają wpływ na bezpieczeństwo obiektów i mieszkańców, z uwagi na możliwość wystąpienia awarii.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy (wraz z jego załącznikami) stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia — projekt umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein nichtoffenes Verfahren
Erläuterung:

Ustawa prawo zamówień publicznych dopuszcza udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy w sytuacji, gdy

„w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ze względu na ich niezgodność

Z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni

Z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

OReg AMW Zielona Góra uprzednio przeprowadził postępowanie nr DZP-OZ.7720.576.2019 na „Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OReg Zielona Góra”, który obejmował swoim zakresem zamówienie określone w niniejszym piśmie w części nr 1 zamówienia.

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2019 r. pod numerem 2019/S 247-609760. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, oraz na tablicy ogłoszeń OReg AMW w Zielonej Górze.

Termin składania ofert upłynął w dniu 3.1.2020 r. o godzinie 10:00.

Przed upływem tych terminów nie dokonywano zmian w treści ogłoszeń o zamówieniu oraz w SIWZ. Wykonawcy nie zwracali się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na część nr 1 zamówienia (gmina i miasto Żagań, gmina i miasto Żary, Świętoszów (gmina Osiecznica), gmina Przewóz). Tym samym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy unieważniono postępowanie, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W planowanym postępowaniu dotyczącym „Świadczenie usług konserwacji w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OReg Zielona Góra na terenie: gmina i miasto Żagań, gmina i miasto Żary, Świętoszów (gmina Osiecznica), gmina Przewóz” w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Oddział nie zmienia w sposób istotny pierwotnych warunków zamówienia.

Tym samym spełnione zostały wszystkie przesłanki ustawowe dotyczące możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy

Dla przedmiotowego zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MBud Marek Łebek
Nationale Identifikationsnummer: 9730147192
Postanschrift: ul. Zielonogórska, nr 57
Ort: Kotowice
NUTS-Code: PL43
Postleitzahl: 66-010
Land: Polen
E-Mail: marek.lebek@op.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 282 112.32 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 282 112.32 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. UE 2016/679 z dn. 27.4.2016 r., (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem pani/pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa, POLSKA;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się pani/pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, POLSKA, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych „ustawa”;

5. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania;

6. Obowiązek podania przez panią/pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7. W odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada pani/pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje pani/panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach wynikających z art. 8a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy tj. art. 8a ust. 2 ustawy – W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust. 4 ustawy – Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 97 ust. 1a Ustawy 1a.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020