Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78340-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Organisation von Messen und Ausstellungen

2020/S 033-078340

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postanschrift: ul. Karolkowa 30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 01-207
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Ryciuk
E-Mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: agencja wykonawcza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ISM Cologne w terminie 2–5.2.2020 r. w Kolonii w Niemczech

Referenznummer der Bekanntmachung: 1339/2019/C
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79956000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie zabudowy 60 m2 powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne), zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska;

2) zapewnienie obsługi technicznej stoiska promocyjnego;

3) zapewnienie obsługi stoiska promocyjnego przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym,

4) demontaż wykonanej zabudowy,

5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC

— w ramach targów ISM Cologne (targi) odbywających się w terminie 2–5.2.2020 r. w Kolonii w Niemczech na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU), pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

2. Plan hali z oznaczeniem lokalizacji stoiska promocyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do IPU.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.

4. Wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług została ustalona na kwotę 150 000,00 PLN.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 149 980.42 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79950000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA
Hauptort der Ausführung:

Kolonia w Niemczech

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie zabudowy 60 m2 powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne), zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem zabudowy stoiska;

2) zapewnienie obsługi technicznej stoiska promocyjnego;

3) zapewnienie obsługi stoiska promocyjnego przez 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz niemieckim lub angielskim w stopniu komunikatywnym,

4) demontaż wykonanej zabudowy,

5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC

— w ramach targów ISM Cologne (targi) odbywających się w terminie 2–5.2.2020 r. w Kolonii w Niemczech na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU), pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

2. Plan hali z oznaczeniem lokalizacji stoiska promocyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do IPU.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w IPU.

4. Wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług została ustalona na kwotę 150 000,00 PLN.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

1) kryterium 1: cena brutto (Kc) – waga 40 %;

2) kryterium 2: koncepcja / wstępny projekt zabudowy (Kz) – waga 60 %.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 r. o godz. 12:00 w KOWR, ul. Karolkowa 30, Warszawa, POLSKA. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszczona w dniu otwarcia przy kancelarii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 230-565037
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa powierzchni wystawowej wraz z obsługą podczas targów ISM Cologne w terminie 2–5.2.2020 r. w Kolonii w Niemczech

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VMG Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Unii Lubelskiej 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 61-249
Land: Polen
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 150 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 149 980.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wytycznych, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Za pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy osobom trzecim.

3. Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska promocyjnego do eksploatacji Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu kopii ważnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy obejmującej stoisko promocyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dokonane będzie w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia targów, tj. 1.2.2020 r., na podstawie protokołu odbioru, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Bezwzględne zgłoszenie odbioru gotowego stoiska promocyjnego musi nastąpić najpóźniej do godziny 14:00, dnia poprzedzającego rozpoczęcie targów, tj. 1.2.2020 r.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/ +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020