Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78354-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Allgemeine und berufliche Bildung

2020/S 033-078354

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Postanschrift: ul. Sokolska 26
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A
Postleitzahl: 40-086
Land: Polen
Kontaktstelle(n): w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
E-Mail: zp@cuw.katowice.pl
Telefon: +48 326061325

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Postanschrift: ul. Wita Stwosza 7
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A
Postleitzahl: 40-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Kołodzińska
E-Mail: j.kolodzinska@cuw.katowice.pl
Telefon: +48 326061325

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/75/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Usługi terapii pedagogicznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 60 PLN brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Łącznie nie więcej niż 10 800,00 PLN brutto za 180 godzin.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Priorytet II Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej dla dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Szacunkowa liczba godzin usługi została określona w przedziale min. 150 – maks. 180 h. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 60 PLN brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Łącznie nie więcej niż 10 800,00 PLN brutto za 180 godzin. Usługi świadczone będą w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020

Usługi terapii pedagogicznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.

2. Zakres obowiązków specjalisty prowadzącego indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci obejmuje:

— po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,

— nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,

— opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla pedagoga,

— ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,

— analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,

— wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,

— planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 2. Wymiar etatu musi odpowiadać czasowi niezbędnemu na wykonanie przez pracowników wszystkich czynności objętych usługą świadczenia indywidualnej terapii pedagogicznej.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 10
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzi:

Pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.7.2019 r. Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 1843).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Szczegółowo podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w pkt 8 SIWZ.

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12–23; art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

Warunki udziału w postępowaniu:

Zdolność techniczna lub zawodowa – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą, która spełnia łącznie następujące wymagania:

— spełnia wymagania określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.8.2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017. poz. 1635),

— posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie pedagogiki, tj. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub terapia pedagogiczna,

— posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7 roku życia,

— nie figuruje w rejestrach, o których mowa w ustawie z dnia 13.5.2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018 r. poz. 405 ze zm.)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w pkt. 17 SIWZ.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i zachowaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu swoich kwalifikacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowej oceny oraz kontroli prawidłowości realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności pod kątem terminowości, jakości, właściwego sposobu prowadzenia dokumentacji oraz spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wybrane czynności, określonych w pkt 2 SIWZ.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

4. Płatność za przedmiot zamówienia będzie następować miesięcznie, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177&type=2
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

1. Zamawiający stosuje zasady:

— równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności,

— bezstronności i obiektywizmu.

2. Zamawiający określa termin na składanie ofert, który uwzględnia złożoność przedmiotu zamówienia oraz czas na przygotowanie ofert.

3. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz przewidzianych w ogłoszeniu/SIWZ.

4. Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów: jakości i/lub dostępności usługi.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawców:

Szczegółowo pisany w pkt 9 SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ

3. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wykaz osób – załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).

Kryteria oceny ofert:

Szczegółowo kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt 14 SIWZ

Cena (C) = waga 60 %, dostępność usługi (D) = waga 28 %, dodatkowe kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (K) = waga 12 %

Punktacja w ramach kryterium dostępności usługi (D) zostanie przyznana w następujący sposób:

Zadeklarowanie świadczenia usługi w 3 wybranych lokalizacjach z listy formularza ofertowego (minimum wymagane przez Zamawiającego) = 0 pkt.

Za zadeklarowanie świadczenia usługi w 1 wybranej lokalizacji ponad wymagane minimum = 2 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach niniejszego kryterium wynosi 28 pkt.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje minimum 3 miejsc wykonywania usługi z listy formularza ofertowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

W kryterium dodatkowe kwalifikacje zawodowe (K) Zamawiający przyzna 12 pkt za ukończenie przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia kursu/szkolenia z zakresu terapii ręki.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie według każdego kryterium: P = C + D + K.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Zaszyfrowaną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna) do dnia 28.2.2020 do godz. 10:00.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego, Katowice, ul. Wita Stwosza 7, POLSKA, w dniu 28.2.2020 o godz. 10:30, w pokoju 111.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. i pkt 2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020