Bauleistung - 78361-2020

Submission deadline has been amended by:  126956-2020
17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Rollbahn-Befestigungsarbeiten

2020/S 033-078361

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-906
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Włodzimierz Sieniło
E-Mail: w.sienilo@polish-airports.com
Telefon: +48 226501523
Fax: +48 226501833

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.polish-airports.com

Adresse des Beschafferprofils: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://portal.smartpzp.pl/ppl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wymianą oświetlenia nawigacyjnego na drogach kołowania DK A5, A6, A7 i A8 oraz DK H2 na Lotnisku Chopina w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: 10/PN/ZP/TLLZP/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45235311 Rollbahn-Befestigungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia jest wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wymianą oświetlenia nawigacyjnego na drogach kołowania DK A5, A6, A7 i A8 oraz DK H2 na Lotnisku Chopina w Warszawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31223000 Lampenhalter - MA10
31518000 Signalleuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia jest wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wymianą oświetlenia nawigacyjnego na drogach kołowania DK A5, A6, A7 i A8 oraz DK H2 na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Wszystkie prace będą rozliczane powykonawczo, w oparciu o geodezyjny pomiar powykonawczy oraz uzgodnione ceny jednostkowe.

Obszar nawierzchni do naprawy przedstawiono na załączonych do niniejszego OPZ planach sytuacyjnych.

Termin realizacji prac. Etapowanie robót.

Realizacja prac zaplanowana jest na:

— etap I prace przy zamkniętej tych drogach startowych w nocach:

9/10 maja, godz. 22:00–06:00 LT + noc 10/11 maja, Core Night;

16/17 maja godz. 22:00–06:00 LT + noc 17/18 maja, Core Night;

30/31 maja godz. 22:00–06:00 LT + noc 31 maj/1 czerwca, Core Night;

20/21 czerwca godz. 22:00–06:00 LT + noc 21/22 czerwca, Core Night.

Prace na DK, A6, A7, A8 oraz na DK H2, prace przy zbliżeniu do skrzyżowania DK H2, DK A8 należy wykonać uwzględniając konieczność kołowania SP z DK L na DK A8,

— etap II prace od 4.5–1.6.2020 prace na DK A5, A6, A7 wraz z niezakończonymi w etapie I pracami na DK H2 oraz DK A8,

— etap III prace od 1.6–10.6.2020 prace na skrzyżowaniu DK L, DK A8 oraz na poboczu na wysokości stanowiska 61 płyty Cargo,

— etap IV prace od 15.6–25.6.2020 prace na DK A8 oraz na poboczu na wysokości stanowiska 63 płyty Cargo,

— etap V zakończenie prac związanych z wymianą oświetlenia nawigacyjnego, przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiającemu i końcowy odbiór techniczny w terminie do 31.8.2020.

Wykonawca będzie dysponował wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych zlokalizowaną w bliskiej odległości od Lotniska (do 60 km) w celu zapewnienia właściwej temperatury wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Prace związane z wymianą warstwy ścieralnej wykonawca będzie wykonywał przy użyciu min. 2 frezarek szerokości 2 m, 3 rozściełaczy o minimalnej szerokości układania 6 m, skrapiarką, sprzętem do zagęszczania układanej mieszanki mineralno-asfaltowej, niezbędną ilością środków transportowych. Zamawiający wymaga, aby w strefie osiowej drogi kołowania minimalna szerokość układania w technologii bezszwowej tzw. gorące na gorące wynosiła min. 18 m.

Zakres prac związanych z branżą elektryczną jest szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do OPZ branża elektryczna.

W zakresie branży elektrycznej jest:

— demontaż opraw halogenowych 10” serii IL 240 wraz z obudową, przekazanie opraw Inwestorowi oraz utylizacja obudowy,

— demontaż opraw naziemnych drogi kołowania wraz z podstawą i przekazanie ich inwestorowi,

— demontaż opraw LED 8” i ponowny montaż w miejscu demontażu po odtworzeniu nawierzchni w obudowach z demontażu,

— wykonanie kanalizacji kablowej strony wtórnej na odcinkach wskazanych w dokumentacji rysunkowej z rur stalowych ocynkowanych bezszwowych 2”,

— zabezpieczenie obwodów wtórnych oraz rur kanalizacji kablowej przed odtworzeniem nawierzchni,

— dostawa i montaż nowych obudów o średnicy 8”,

— dostawa i montaż opraw LED oświetlenia nawigacyjnego zgodnie z wykazem zawartym w części graficznej OPZ, podłączenie obwodu wtórnego, wymiana transformatora izolacyjnego (jeżeli wymaga tego oprawa dostarczona przez wykonawcę),

— aktualizacja systemu sterowania i monitoringu technicznego,

— kalibracja regulatorów CCR w stacji SO-2,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nowe oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem sterowania i monitoringu technicznego firmy Lucebit oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12.2.2014 ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i użyte materiały na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót wchodzących w zakres poszczególnych etapów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/05/2020
Ende: 31/08/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Realizacja prac zaplanowana jest etapami zgodnie z OPZ. Termin realizacji oraz zakresy etapów mogą ulec zmianie z uwagi na ograniczenia operacyjne oraz warunki pogodowe za zgodą zamawiającego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, tj. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – cześć IV „Kryteria kwalifikacji”, sekcja „alfa”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnienie następującego warunku:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali:

1/ co najmniej 2 zamówienia polegające na wymianie warstwy ścieralnej lub na budowie lub przebudowie drogi co najmniej kategorii „G” według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999, nr 43, poz. 430) lub nawierzchni lotniskowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 500 000 PLN brutto w tym 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto; oraz

2/ co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej lub dróg kołowania o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wysokości 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).

2. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umowy podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SIWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, POLSKA, sala 358 (budynek Sonata).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy) wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w „sprawie rodzajów dokumentów (...)":

— par. 5 pkt 1 – w zakresie 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy,

— par. 5 pkt 4 – w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— par. 5 pkt 2, 3 i 9 – w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy,

— par. 5 pkt 5 – w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,

— par. 5 pkt 6 – w zakresie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

— formularz „Oferta" (załącznik nr 1 do SIWZ),

— kosztorys ofertowy (załącznik nr 1a do SIWZ)

— zobowiązanie, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SIWZ,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SIWZ),

— pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców (zgodnie z SIWZ).

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający informuje, że przez okres 2 miesięcy, o którym mowa w sekcji IV pkt 2.6 niniejszego ogłoszenia należy rozumieć okres 60 dni liczonych z dniem otwarcia ofert.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnym na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020