Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 78409-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Elektrizität

2020/S 033-078409

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Apa Brașov
Nationale Identifikationsnummer: R1096128
Postanschrift: Str. Vlad Țepeș nr. 13
Ort: Brașov
NUTS-Code: RO122
Postleitzahl: 500092
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dorin Hurghis
E-Mail: sap@apabrasov.ro
Telefon: +40 268407723
Fax: +40 268471427

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.apabrasov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089431
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Energie electrică pentru consumatorii alimentați pe joasă tensiune și medie tensiune

Referenznummer der Bekanntmachung: 1096128_2020_PAAPD1108760
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie de energie electrica pentru consumatorii alimentati pe joasa tensiune si medie tensiune.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in termen de 5 zile de la primirea solicitarilor, cu un termen care nu poate fi mai mic de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 31 861 960.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122
Hauptort der Ausführung:

Destinatia de livrare conform Anexa 1a JT si 1b MT din caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile maxim ale acordului-cadru 18 000 MWh – joasa tensiune si 42 000 MWh – medie tensiune.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Marja de dezechilibrare acoperita de furnizor / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Val. estim. a celui mai mare contr. subsec. care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 15 730 980 RON. Estimări ale cant. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru – JT cant. min. 14 000 MWh cant. max. 18 000 MWh. MT – cant. min. 34 000 MWh, cant. max. 42 000 MWh.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Fatu Dorin – director general,

— Popa Teodor – director economic,

— Sava Teodor – director exploatare,

— Balan Ilie – director tehnic,

— Sopterean Doru – director programe externe,

— Adrian Serban – sef Atelier Energetic,

— Claudiu Cotet – subinginer Atelier Energetic,

— Dorin Hurghis – sef Serviciu Achizitii Publice,

— Olariu Bogdan – sef Serviciu Juridic, Patrimoniu, Actionariat,

— Olariu Alina Gabriela – sef Serviciu Financiar,

— Denisa Elena Marcu – sef Serv. Contabilitate,

— Ioan Juganaru – inginer Serv. Achizitii Publice,

— Adrian Beudean – consilier juridic Serv. Achizitii Publice,

— Ramona Cezarina Dobrin – economist Serv. Achizitii Publice.

Modalitatea de indeplinire:

— declaratia conf.art. 73 din Legea 99/2016 va fi completata conform modelului din „Modele formulare” si va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va prezenta lista principalelor livrari din ultimii 3 ani care sa contina cantitati, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotite in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat in ultimii 3 ani livrari similare. Prin lista prezentata ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat in ultimii 3 ani livrari de produse similare în baza a maxim 3 contracte, livrari a caror cantitate de energie electrică cumulată sa fie de cel putin 24 000 MWh.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garanție de participare, valabilă 180 de zile de la data și ora limită de depunere a ofertelor 125 000 RON:

Plata se poate face și în altă valută, avându-se în vedere cursul BNR RON/valută din data public.anunțului de participare.

— Se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, prin:

(a) virament bancar în contul Companiei APA Braşov SA: RO81BRDE080SV05660200800,

(b) printr-un instrum. de garant. emis in conditiile legii de o institutie de credit,

(c) printr-un instrum. de garant. emis in conditiile legii de o soc. de asigurări,

(d) cash, la Casieria Centrala a Companiei Apa Brasov S.A., Str. Crisana nr. 1-3, program zilnic ora: 11-14.

Docum. de garant. constituit prin oricare din modal. legale prezentate, va fi transmis obligatoriu în SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele sit.:

(a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei.

Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG nr. 394/2016.

În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 58/2016, I.M.M.-urile nu mai beneficiază de reducerea cu 50 % a garanției de participare prevăzute de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004.

Se constituie conf. art. 45 si 46 din din H.G. nr. 394/2016, într-un cuantum procentual de 5 % din valoarea contractului, fără TVA.

În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 58/2016, I.M.M.-urile nu mai beneficiază de reducerea cu 50 % a garanției de bună execuție prevăzută de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Toate solicitarile de clarificari ale operatorilor economici, referitoare la documentatia de atribuire, vor fi transmise autoritatii contractante prin intermediul SEAP.

Estimarea cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Inainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti referitoare la documentatia de atribuire vor fi transmise entitatii contractante prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Lista clarificari, notificari și decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”iar operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc avand acelasi preț, entitatea contractantă va solicita acestor ofertanți o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare:

Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aceasta aplicatie deschide și verifică orice tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicației cu care au fost semnate documentele. Aplicația shellSAFE Verify este gratuită și poate fi descărcată de pe site-ul CertSIGN. http://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul pentru exercitare a cailor de atac – conform prevederilor Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic, Patrimoniu, Acționariat
Postanschrift: Str. Vlad Țepeș nr. 13
Ort: Brașov
Postleitzahl: 500092
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@apabrasov.ro
Telefon: +40 268408632
Fax: +40 268408632

Internet-Adresse: www.apabrasov.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020