Lieferungen - 78410-2020

Submission deadline has been amended by:  238311-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 

Polen-Konstancin-Jeziorna: Bildschirme

2020/S 033-078410

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Jakubowska-Soja
E-Mail: malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pse.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://www.przetargi.pse.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja wielkoformatowej ściany graficznej w PPD KDM

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019-WNP-0560-DU-MJS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30231300 Bildschirme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Podstawowego Punktu Dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy (dalej PPD KDM). Zakres obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, testy i uruchomienie nowej wielkoformatowej ściany graficznej w PPD KDM Bielawa (siedziba PSE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, POLSKA).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Konstancin-Jeziorna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Podstawowego Punktu Dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy (dalej PPD KDM). Zakres obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie, montaż, testy i uruchomienie nowej wielkoformatowej ściany graficznej w PPD KDM Bielawa (siedziba PSE S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, POLSKA). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na wykonany przedmiot umowy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu (5), Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy spełniają kryteria selekcji, określone poniżej:

Liczba punktów za wykazane dostawy z ocenianego wniosku / Największa liczba punktów wynikających ze złożonych wniosków za wykazane dostawy x 100 pkt.

Pod uwagę będą brane dostawy o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem dostaw własnych – za każdą wykazaną dostawę otrzyma 5 punktów, a za każdą wykazaną dostawę użyczoną przez podmiot trzeci otrzyma 1 pkt.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto każde zamówienie, obejmujące swoim zakresem (łącznie wymóg z lit. a oraz lit. b):

a) dostawę, montaż i uruchomienie wielkoformatowej ściany graficznej w dowolnym centrum dyspozytorskim / nadzoru procesu technologicznego (ang. Control room), zawierającej minimum 6 modułów projekcyjnych, każdy o przekątnej minimum 50 cali, zamocowanych na specjalnej konstrukcji nośnej i tworzących jednolitą przestrzeń projekcyjną, przeznaczonych do pracy ciągłej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu,

b) dostawę i uruchomienie dedykowanej infrastruktury programowo-sprzętowej realizującej obsługę procesu projekcji wielkoformatowej poprzez pozyskanie obrazu z co najmniej dwóch różnych źródeł z systemów zewnętrznych, z których jedno jest pozyskiwane z interfejsów sprzętowych (np. wyjścia kart graficznych m.in.: DisplayPort, D-SUB, HDMI, DVIDualLink), drugie w sposób programowy, umożliwiającej jednoczesne wyświetlenie i dowolne rozmieszczenie obrazów na ścianie graficznej.

2. Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, tj.:

a) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zrealizowała zamówienie polegające na dostawie i montażu modułów projekcyjnych, o których mowa w pkt 1.a powyżej,

b) co najmniej jedną osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zrealizowała zamówienie polegające na uruchomieniu i konfiguracji środowiska informatycznego zarządzającego projekcją obrazu na ścianie graficznej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, na potwierdzenie ww. warunków, następujące dokumenty:

Ad. 1. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego:

a) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

b) dowody, na potwierdzenie należytego wykonania dostaw, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (np. oświadczenie Wykonawcy); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ad. 2. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego:

a) wykaz osób.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy,

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1–2 oraz 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 30 000 PLN. Zasady wniesienia wadium zostały określone w części I SIWZ.

2. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości złożonej oferty – na zasadach określonych w części I i IV SIWZ. Dokumenty zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem http://www.przetargi.pse.pl

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w projekcie umowy – część IV SIWZ, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, tj. http://www.przetargi.pse.pl – w folderze przeznaczonym dla tego postępowania.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin wykonania zamówienia:

a) Zadanie I „Projekt wykonawczy oraz dostawa wszystkich elementów wielkoformatowej ściany graficzne” – do 2 (dwóch) miesięcy od daty zawarcia umowy;

b) Zadanie II „Demontaż i utylizacja istniejącej wielkoformatowej ściany graficznej” – do 3 (trzech) miesięcy od daty zawarcia umowy;

c) Zadanie III „Montaż i uruchomienie wielkoformatowej ściany graficznej oraz projekt powykonawczy” – do 5 (pięć) miesięcy od daty zawarcia umowy;

d) Zadanie IV „Okres wczesnego wsparcia” – w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty zakończenia zadania III.

2. Termin związania ofertą – 2 miesiące oznacza 60 dni.

3. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp został określony w części I SIWZ. Zamawiający wymaga m.in. złożenia JEDZ, Formularza oferty, Formularza cenowego,opis parametrów oferowanego sprzętu, pełnomocnictwa oraz dostarczenia zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, opinii bankowych, certyfikatów i oświadczeń producenta.

4. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ.

Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem http://www.przetargi.pse.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020