Lieferungen - 78412-2020

17/02/2020    S33

България-София: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

2020/S 033-078412

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175405647
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: инж. Георги Шумков — отдел „Ремонт и експлоатация на ТПС“, Руска Чолакова — отдел „Обществени поръчки“
Електронна поща: rcholakova@bdz.bg
Телефон: +359 885558040/+359 889055710
Факс: +359 29800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bdz.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-kardannata-predavka-za-elektricheski-lokomotivi-seriia-44-i-45-31157.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Железопътни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, за 1-годишен период, делима на 3 (три) об. поз.

II.1.2)Основен CPV код
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, за 1-годишен период, делима на 3 (три) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на валове и фланци — карданни“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на лагерни чашки и кръстове — карданни“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на бутала за валове — карданни“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на валове и фланци — карданни

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, локомотивно депо — Горна Оряховица и гр. София, район „Подуяне“, ул. „Майчина слава“ № 2, локомотивно депо — София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на валове и фланци — карданни:

— вал — карданен, 80 бр.,

— фланец — карданен, 80 бр.

Съгласно „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“, приложения към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качествен показател „Срок на доставка“ / Тежест: 20 т.
Цена - Тежест: 80 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 239 840.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лагерни чашки и кръстове — карданни

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, локомотивно депо — Горна Оряховица и гр. София, район „Подуяне“, ул. „Майчина слава“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на лагерни чашки и кръстове — карданни:

— кръст, карданен — вътрешен, 80 бр.,

— кръст, карданен — външен, 80 бр.,

— чашка, лагерна — вътрешна, 320 бр.,

— чашка, лагерна — външна, 320 бр.

Съгласно „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“, приложения към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качествен показател „Срок на доставка“ / Тежест: 20 т.
Цена - Тежест: 80 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 440 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бутала за валове — карданни

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, локомотивно депо — Горна Оряховица и гр. София, район „Подуяне“, ул. „Майчина слава“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на бутала за карданен вал — 80 бр.

Съгласно „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“, приложения към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качествен показател „Срок на доставка“ / Тежест: 20 т.
Цена - Тежест: 80 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 215 840.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквания на възложителя по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.

*Под „сходна дейност“ да се разбира доставка на резервни части за ходовата част на железопътни транспортни средства.

*Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключило през последните 3 години до датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането.

При подаване на офертата участниците декларират в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критерия за подбор по т. 1, като попълват списъка на доставките, идентични или сходни* с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите на извършените доставки.

В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва делът и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил.

Доказване:

Документите, доказващи изпълнението на извършените доставки, декларирани в ЕЕДОП, се представят от участника при поискване от възложителя по всяко време след отваряне на офертите съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 4.3.1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват в областта по предмета на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критериите за подбор по т. 2, като се посочва съответният сертификат, срок на валидност и обхват.

Доказване:

Изискването се декларира в ЕЕДОП с посочване на съответния сертификат и обхват. Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта по предмета на поръчката. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП. Същият се представя от участника при поискване по всяко време след отваряне на офертите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки член в обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.

2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват в областта по предмета на поръчката, издаден на името на участника

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:

1. При наличието на основанията по чл. 107 от ЗОП.

2. При наличието на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

3. При условие че за участника се установи, че е лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим лица съгласно, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. — ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.7.2016 г.).

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Определеният за изпълнител на обществената поръчка представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал,

— парична сума (депозит), внесена по банковата сметка на възложителя „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД — банка: ЦКБ АД, гр.София, IBAN: BG 04 CECB 979033G1 3736 03, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията, представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащането ще се извършва при условията, визирани в чл. 6 от проекта на договор — приложение към документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, на основание чл. 70 от ППЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/03/2020
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/03/2020
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.1.4) „Обективни правила и критерии за участие“:

4. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок съгласно условията на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020