Lieferungen - 78412-2020

17/02/2020    S33

България-София: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

2020/S 033-078412

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175405647
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: инж. Георги Шумков — отдел „Ремонт и експлоатация на ТПС“, Руска Чолакова — отдел „Обществени поръчки“
Електронна поща: rcholakova@bdz.bg
Телефон: +359 885558040/+359 889055710
Факс: +359 29800494
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bdz.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-kardannata-predavka-za-elektricheski-lokomotivi-seriia-44-i-45-31157.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Железопътни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, за 1-годишен период, делима на 3 (три) об. поз.

II.1.2)Основен CPV код
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, за 1-годишен период, делима на 3 (три) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на валове и фланци — карданни“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на лагерни чашки и кръстове — карданни“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на бутала за валове — карданни“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на валове и фланци — карданни

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, локомотивно депо — Горна Оряховица и гр. София, район „Подуяне“, ул. „Майчина слава“ № 2, локомотивно депо — София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на валове и фланци — карданни:

— вал — карданен, 80 бр.,

— фланец — карданен, 80 бр.

Съгласно „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“, приложения към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качествен показател „Срок на доставка“ / Тежест: 20 т.
Цена - Тежест: 80 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 239 840.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лагерни чашки и кръстове — карданни

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, локомотивно депо — Горна Оряховица и гр. София, район „Подуяне“, ул. „Майчина слава“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на лагерни чашки и кръстове — карданни:

— кръст, карданен — вътрешен, 80 бр.,

— кръст, карданен — външен, 80 бр.,

— чашка, лагерна — вътрешна, 320 бр.,

— чашка, лагерна — външна, 320 бр.

Съгласно „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“, приложения към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качествен показател „Срок на доставка“ / Тежест: 20 т.
Цена - Тежест: 80 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 440 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на бутала за валове — карданни

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, локомотивно депо — Горна Оряховица и гр. София, район „Подуяне“, ул. „Майчина слава“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на бутала за карданен вал — 80 бр.

Съгласно „Технически изисквания за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ с приложени към тях, „Техническа спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“ и „Партидна спецификация за доставка на резервни части на карданната предавка на електрически локомотиви серии 44 и 45“, приложения към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качествен показател „Срок на доставка“ / Тежест: 20 т.
Цена - Тежест: 80 т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 215 840.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквания на възложителя по обособени позиции № 1, № 2 и № 3.

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.

*Под „сходна дейност“ да се разбира доставка на резервни части за ходовата част на железопътни транспортни средства.

*Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключило през последните 3 години до датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането.

При подаване на офертата участниците декларират в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критерия за подбор по т. 1, като попълват списъка на доставките, идентични или сходни* с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите на извършените доставки.

В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва делът и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил.

Доказване:

Документите, доказващи изпълнението на извършените доставки, декларирани в ЕЕДОП, се представят от участника при поискване от възложителя по всяко време след отваряне на офертите съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 4.3.1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват в областта по предмета на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с критериите за подбор по т. 2, като се посочва съответният сертификат, срок на валидност и обхват.

Доказване:

Изискването се декларира в ЕЕДОП с посочване на съответния сертификат и обхват. Съответствието с посоченото изискване се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в областта по предмета на поръчката. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП. Същият се представя от участника при поискване по всяко време след отваряне на офертите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки член в обединението съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.

2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват в областта по предмета на поръчката, издаден на името на участника

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:

1. При наличието на основанията по чл. 107 от ЗОП.

2. При наличието на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

3. При условие че за участника се установи, че е лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим лица съгласно, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. — ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.7.2016 г.).

Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Определеният за изпълнител на обществената поръчка представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал,

— парична сума (депозит), внесена по банковата сметка на възложителя „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД — банка: ЦКБ АД, гр.София, IBAN: BG 04 CECB 979033G1 3736 03, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията, представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащането ще се извършва при условията, визирани в чл. 6 от проекта на договор — приложение към документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, на основание чл. 70 от ППЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/03/2020
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/03/2020
Местно време: 10:00
Място:

гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.1.4) „Обективни правила и критерии за участие“:

4. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок съгласно условията на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020