Lieferungen - 78415-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Biała Podlaska: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke

2020/S 033-078415

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wod-Kan Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Narutowicza 35A
Ort: Biała Podlaska
NUTS-Code: PL811
Postleitzahl: 21-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grażyna Ruszczuk
E-Mail: g.ruszczuk@bwikwodkan.pl
Telefon: +48 833426071
Fax: +48 833422913

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bwikwodkan.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bwikwodkan.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów specjalistycznych: do monitoringu sieci wod-kan szt.1 oraz do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych szt.1

Referenznummer der Bekanntmachung: OCZ-PRZ/ 2 /2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa samochodów specjalistycznych:

a) zamówienie częściowe nr 1 – do monitoringu sieci wod-kan szt.1;

b) zamówienie częściowe nr 2 – do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych szt.1.

W ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Miejsce Dostawy: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35a w miejscowości Biała Podlaska, POLSKA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu specjalistycznego: zamówienie częściowe nr 1 – do monitoringu sieci wod-kan szt.1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811
Hauptort der Ausführung:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35a w miejscowości Biała Podlaska., POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamówienie częściowe nr 1 – dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan – szt.1.

2. Zamawiający wymaga dostawy:

(a) podwozia nośnego pojazdu wyprodukowanego w okresie do 9 miesięcy przed datą dostawy na miejsce dostaw;

(b) pojazdu kompletnego, nowego, nie będącego prototypem; na dowód tego Wykonawca wskaże Zamawiającemu, co najmniej 2 użytkowników pojazdów z zabudową specjalistyczną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, którym Wykonawca dostarczył samochód specjalistyczny, wraz z podaniem danych kontaktowych.

Samochód specjalistyczny winien:

(i). być dostosowany do ruchu w terenie, po drogach gruntowych i szutrowych, nieutwardzonych i utwardzonych, oraz po drogach publicznych z nawierzchniami twardymi, w ciągu całego roku kalendarzowego, w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku, na terenie gminy miejsca dostaw;

(ii). spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych w ruchu prawostronnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ w części III Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 300
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.03.00-00-0077/17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

a) cena oferowana (CO) – waga 80 %;

b) termin dostawy (TD) – waga 20 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu specjalistycznego: zamówienie częściowe nr 2 – do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych szt.1

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811
Hauptort der Ausführung:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35a w miejscowości Biała Podlaska., POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamówienie częściowe nr 2 – dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych – szt.1.

2. Zamawiający wymaga dostawy:

(a) podwozia nośnego pojazdu wyprodukowanego w okresie do 9 miesięcy przed datą dostawy na miejsce dostaw;

(b) pojazdu kompletnego, nowego, nie będącego prototypem; na dowód tego Wykonawca wskaże Zamawiającemu, co najmniej 2 użytkowników pojazdów z zabudową specjalistyczną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, którym Wykonawca dostarczył samochód specjalistyczny, wraz z podaniem danych kontaktowych;

(c) pojazdu specjalistycznego, dwufunkcyjnego typu kombi (ssąco-płuczący) wraz z zabudową dla zapewnienia możliwości hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne, usuwania zatorów oraz pompowania ścieków.

Samochód specjalistyczny winien:

(i). być dostosowany do ruchu w terenie, po drogach gruntowych i szutrowych, nieutwardzonych i utwardzonych, oraz po drogach publicznych z nawierzchniami twardymi, w ciągu całego roku kalendarzowego, w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku, na terenie gminy miejsca dostaw;

(ii). spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych w ruchu prawostronnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ w części III Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 300
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.03.00-00-0077/17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

a) cena oferowana (CO) – waga 80 %;

b) termin dostawy (TD) – waga 20 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – część III Podstawy wykluczenia oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tych warunków.:

a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca ma wykazać że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:

(i) zamówienie częściowe nr 1 – dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł);

(ii) zamówienie częściowe nr 2 – dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł);

b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

(i) zamówienie częściowe nr 1 – dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł);

(ii) zamówienie częściowe nr 2 – dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł).

Wykonawca złoży:

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca ma wykazać że: warunek, o którym mowa zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,:

a) zamówienie częściowe nr 1 – dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan:

(i). wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę, co najmniej 2 pojazdów specjalistycznych do monitoringu sieci wod-kan, identycznych jak będący przedmiotem dostawy niniejszego przedmiotu zamówienia.

b) zamówienie częściowe nr 2 – dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych:

(i) wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę, co najmniej 2 pojazdów specjalistycznych do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych, identycznych jak będący przedmiotem dostawy niniejszego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca złoży:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.

2. Wadium dla niniejszego zamówienia wynosi:

a) zamówienie częściowe nr 1 – dostawa samochodu specjalistycznego do monitoringu sieci wod-kan: – 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy zł);

b) zamówienie częściowe nr 2 – dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych – 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości:

a) zamówienie częściowe nr 1 – 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie;

b) zamówienie częściowe nr 2 – 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9.3. oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia, dla każdego z partnerów osobno.

3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

4. Ponadto partnerzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do oferty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; oraz

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w Ofercie.

3. Umowa jest zawarta na czas określony.

4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ część II Kontrakt

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 11:05
Ort:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan" Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na podstawie art. 24aa. ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z art. 24, ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa: w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.7.3) b–10.7.3) d składa dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) w zakresie pkt 10.7.3) a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

4. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.7.3) b–10.7.3) d powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.7.3) a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020