Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 78416-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bełchatów: Kraftfahrzeuge für den Gütertransport

2020/S 033-078416

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL7
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Kardas
E-Mail: kamila.kardas@gkpge.pl
Telefon: +48 447372554

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgegiek.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.swpp2.gkpge.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup samochodu ciężarowego z podestem ruchomym dla PGE GiEK, oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/13497/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34130000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. pojazdu z podestem ruchomym dla PGE GiEK, oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL7
Hauptort der Ausführung:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów – dokładne miejsce dostawy będzie wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. pojazdu ciężarowego z podestem ruchomym dla PGE GiEK, oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca na wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą wypełniony formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „JEDZ” w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 16 SIWZ.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w formie elektronicznej zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 16 SIWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 12.2 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę przynajmniej 1 samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 20 t z podestem ruchomym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 12.2 SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Cena brutto zamówienia – waga 100 %.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 20 SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 28 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy, 00/100).

2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 13 SIWZ.

3. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przed podpisaniem umowy. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawarte są w rozdziale 23 SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki finansowe określone zostały w SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. szczegóły dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się znajdują się w pkt 9 SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

PGE GiEK S.A., oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. św. Barbary 3, Budynek Dyrekcji, sala nr 610.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w procedurze zakupów PGE GiEK S.A., oraz dobrych praktykach zakupowych, z uwzględnieniem kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych spółek GK PGE, dostępnych na stronie https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia kodeksu cywilnego.

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.

2. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetragi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

3. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje MPP (mechanizm podzielonej płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 15.12.2017 r.

4. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.

5. Treść SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – w systemie SWPP2System PGE, https://swpp2.gkpge.pl.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020