Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 78439-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Spanje-Madrid: Gasolie

2020/S 033-078439

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.
Nationaal identificatienummer: A28046316
Postadres: C/ Cerro de la Plata, 4
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES
Postcode: 28007
Land: Spanje
Contactpersoon: Secretaría General, Área de Contratación
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Telefoon: +34 912093839

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.emtmadrid.es

Adres van het kopersprofiel: www.emtmadrid.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de combustibles: a) Gasóleo A; b) Biodiésel puro; c) cualquier mezcla de Gasóleo A con Biodiésel puro; d) Gasóleo C

Referentienummer: 2020-09/001/2-R-SC (10)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de Gasóleo C.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de Gasóleo C.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 206-503239
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de Gasóleo C

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Disa Energy, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B59979807
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 086.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— El trámite empleado es una convocatoria relacionada mediante un sistema de clasificación,

— La cantidad adjudicada de una cisterna de 2 000 litros es por un importe de adjudicación de 1 086 EUR (IVA excluido). El precio unitario por litro es de 0,543 EUR (IVA excluido).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza Chamberí, 8, 5ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org
Telefoon: +34 917206346/45

Internetadres: www.madrid.org

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., Secretaría General, Área de Contratación
Postadres: C/ Cerro de la Plata, 4, 4ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28007
Land: Spanje
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Telefoon: +34 912093839

Internetadres: www.emtmadrid.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020