Lieferungen - 78446-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 033-078446

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail bv
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Andre Gosens
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie – marktconsultatie landelijk – ingegoten spoor

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ingegoten spoor is een product dat vooral in overwegen en op bruggen wordt gebruikt. ProRail is voornemens een aanbesteding op te starten voor ingegoten spoor om aan de compliance wetgeving te voldoen. Daarnaast is ProRail voornemens van de gelegenheid gebruik te maken om een kwaliteitsslag te maken voor ingegoten spoor.

Deze marktconsultatie dient om de interesse in de markt te peilen en welke mogelijkheden de markt ziet voor verbeteringen in ingegoten spoor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Niet van Toepassing / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-508718
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Geen sprake van gunning; het betreft een marktconsultatie ter voorbereiding op Europese aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: procurement@prorail.nl

Internetadres: https://www.prorail.nl/leveranciers

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020