Lieferungen - 78448-2020

17/02/2020    S33

Polen-Katowice: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2020/S 033-078448

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Raciborska 58
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 40-074
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Kołodziejczyk
E-Mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Telefon: +48 727030062
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kolejeslaskie.com/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną

Referenznummer der Bekanntmachung: KS/ZP/29/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Strony ustalają, że nie później niż do dnia 15.12.2020 r., albo nie później niż do dnia 15.12.2021 r. odbiorca ma prawo skorzystania z opcji, która polega na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy od dnia 1.1.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na zasadach określonych w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zakup energii jest związany z koniecznością jej przesyłu. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii trakcyjnej powinien być podmiot, który zapewnia energię na trasach, po których poruszają się pojazdy Zamawiającego. O ile można wybrać sprzedawcę energii na podstawie art. 4j ustawy Prawo energetyczne to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii. Kolejowa sieć trakcyjna jest zasilana liniami przesyłowymi, poprzez podstacje trakcyjne, które są w zarządzie PKP Energetyka S.A. i spółka ta jest jedynym operatorem systemu dystrybucyjnego, który może świadczyć usługi dystrybucji energii w sieci trakcyjnej PKP PLK S. A. Oznacza to, że nie ma możliwości zawarcia umowy z innym operatorem, niż PKP Energetyka S.A. Bez spełnienia wymagań technicznych dotyczących układów pomiarowo–rozliczeniowych, Zamawiający nie ma również możliwości dokonania zmiany sprzedawcy energii trakcyjnej. Aby było to możliwe sprzedawcy energii musieliby otrzymywać dane pomiarowe od operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu godzinowym w podziale na każdy punkt poboru energii (pojazd trakcyjny). Zarówno Zamawiający, jak i PKP Energetyka S.A. w chwili obecnej nie ma technicznej możliwości udostępnienia takich danych pomiarowych, gdyż ich nie posiada. Aby skorzystać z możliwości zakupu energii elektrycznej od innego podmiotu niż PKP Energetyka S.A. Zamawiający musiałby spełnić między innymi wymagania opisane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.(dalej jako „IRiESD”) Do podstawowych wymagań technicznych należy wyposażenie każdego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w układ pomiarowo–rozliczeniowy składający się z: licznika energii elektrycznej prądu stałego, bocznika pomiarowego (lub innych przetworników pomiarowych). Zgodnie z postanowieniem pkt D.1.3.IRiESD „Podmiot chcący skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy musi spełniać postanowienia IRiESD(...)”. Istotne dla kwestii możliwości zmiany sprzedawcy jest też postanowienie punktu D.1.10 IRiESD „W przypadku zmiany sprzedawcy dla miejsc dostarczania będącymi pojazdami trakcyjnymi, rozliczenia odbywają się na podstawie zabudowanych układów pomiarowo–rozliczeniowych. W konsekwencji, z uwagi na brak liczników, nie ma możliwości udokumentowania zużytej energii i dokonania rozliczeń z innym sprzedawcą w zakresie rozliczeń dobowo–godzinowych, które są podstawą funkcjonowania rynku energii. Przytoczone powyżej postanowienia IRiESD wprost wskazują, iż zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest możliwa wyłącznie po wykonaniu instalacji układów pomiarowo–rozliczeniowych. Do czasu zainstalowania liczników w posiadanym przez Zamawiającego taborze rozliczenia energii dostarczanej przez PKP Energetyka S.A. mogą się odbywać wyłącznie na podstawie statystyki pracy przewozowej taboru publikowanej w Biuletynie Statystyki Pracy Taboru dla wszystkich przewoźników. Od strony ekonomicznej, zasadnym jest zawarcie jednej umowy na usługę (dystrybucja) i dostawę (sprzedaż) energii i oba świadczenia nie powinny być sztucznie dzielone.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KS/ZP/29/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2020
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PKP Energetyka S.A.
Postanschrift: Hoża 63/67
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-681
Land: Polen
E-Mail: energetyka@pkpenergetyka.pl
Telefon: +48 223919000
Fax: +48 224741479
Internet-Adresse: https://www.pkpenergetyka.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020