Lieferungen - 78448-2020

17/02/2020    S33    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Katowice: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 033-078448

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Raciborska 58
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Kołodziejczyk
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Tel.: +48 727030062

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kolejeslaskie.com/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną

Numer referencyjny: KS/ZP/29/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Strony ustalają, że nie później niż do dnia 15.12.2020 r., albo nie później niż do dnia 15.12.2021 r. odbiorca ma prawo skorzystania z opcji, która polega na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy od dnia 1.1.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na zasadach określonych w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup energii jest związany z koniecznością jej przesyłu. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii trakcyjnej powinien być podmiot, który zapewnia energię na trasach, po których poruszają się pojazdy Zamawiającego. O ile można wybrać sprzedawcę energii na podstawie art. 4j ustawy Prawo energetyczne to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii. Kolejowa sieć trakcyjna jest zasilana liniami przesyłowymi, poprzez podstacje trakcyjne, które są w zarządzie PKP Energetyka S.A. i spółka ta jest jedynym operatorem systemu dystrybucyjnego, który może świadczyć usługi dystrybucji energii w sieci trakcyjnej PKP PLK S. A. Oznacza to, że nie ma możliwości zawarcia umowy z innym operatorem, niż PKP Energetyka S.A. Bez spełnienia wymagań technicznych dotyczących układów pomiarowo–rozliczeniowych, Zamawiający nie ma również możliwości dokonania zmiany sprzedawcy energii trakcyjnej. Aby było to możliwe sprzedawcy energii musieliby otrzymywać dane pomiarowe od operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu godzinowym w podziale na każdy punkt poboru energii (pojazd trakcyjny). Zarówno Zamawiający, jak i PKP Energetyka S.A. w chwili obecnej nie ma technicznej możliwości udostępnienia takich danych pomiarowych, gdyż ich nie posiada. Aby skorzystać z możliwości zakupu energii elektrycznej od innego podmiotu niż PKP Energetyka S.A. Zamawiający musiałby spełnić między innymi wymagania opisane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.(dalej jako „IRiESD”) Do podstawowych wymagań technicznych należy wyposażenie każdego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w układ pomiarowo–rozliczeniowy składający się z: licznika energii elektrycznej prądu stałego, bocznika pomiarowego (lub innych przetworników pomiarowych). Zgodnie z postanowieniem pkt D.1.3.IRiESD „Podmiot chcący skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy musi spełniać postanowienia IRiESD(...)”. Istotne dla kwestii możliwości zmiany sprzedawcy jest też postanowienie punktu D.1.10 IRiESD „W przypadku zmiany sprzedawcy dla miejsc dostarczania będącymi pojazdami trakcyjnymi, rozliczenia odbywają się na podstawie zabudowanych układów pomiarowo–rozliczeniowych. W konsekwencji, z uwagi na brak liczników, nie ma możliwości udokumentowania zużytej energii i dokonania rozliczeń z innym sprzedawcą w zakresie rozliczeń dobowo–godzinowych, które są podstawą funkcjonowania rynku energii. Przytoczone powyżej postanowienia IRiESD wprost wskazują, iż zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest możliwa wyłącznie po wykonaniu instalacji układów pomiarowo–rozliczeniowych. Do czasu zainstalowania liczników w posiadanym przez Zamawiającego taborze rozliczenia energii dostarczanej przez PKP Energetyka S.A. mogą się odbywać wyłącznie na podstawie statystyki pracy przewozowej taboru publikowanej w Biuletynie Statystyki Pracy Taboru dla wszystkich przewoźników. Od strony ekonomicznej, zasadnym jest zawarcie jednej umowy na usługę (dystrybucja) i dostawę (sprzedaż) energii i oba świadczenia nie powinny być sztucznie dzielone.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: KS/ZP/29/2019
Nazwa:

Świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/01/2020
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A.
Adres pocztowy: Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-681
Państwo: Polska
E-mail: energetyka@pkpenergetyka.pl
Tel.: +48 223919000
Faks: +48 224741479

Adres internetowy: https://www.pkpenergetyka.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020