Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 78448-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Katowice: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 033-078448

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Raciborska 58
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL
Postcode: 40-074
Land: Polen
Contactpersoon: Jakub Kołodziejczyk
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Telefoon: +48 727030062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kolejeslaskie.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną

Referentienummer: KS/ZP/29/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Strony ustalają, że nie później niż do dnia 15.12.2020 r., albo nie później niż do dnia 15.12.2021 r. odbiorca ma prawo skorzystania z opcji, która polega na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy od dnia 1.1.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. na zasadach określonych w umowie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Zakup energii jest związany z koniecznością jej przesyłu. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii trakcyjnej powinien być podmiot, który zapewnia energię na trasach, po których poruszają się pojazdy Zamawiającego. O ile można wybrać sprzedawcę energii na podstawie art. 4j ustawy Prawo energetyczne to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii. Kolejowa sieć trakcyjna jest zasilana liniami przesyłowymi, poprzez podstacje trakcyjne, które są w zarządzie PKP Energetyka S.A. i spółka ta jest jedynym operatorem systemu dystrybucyjnego, który może świadczyć usługi dystrybucji energii w sieci trakcyjnej PKP PLK S. A. Oznacza to, że nie ma możliwości zawarcia umowy z innym operatorem, niż PKP Energetyka S.A. Bez spełnienia wymagań technicznych dotyczących układów pomiarowo–rozliczeniowych, Zamawiający nie ma również możliwości dokonania zmiany sprzedawcy energii trakcyjnej. Aby było to możliwe sprzedawcy energii musieliby otrzymywać dane pomiarowe od operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu godzinowym w podziale na każdy punkt poboru energii (pojazd trakcyjny). Zarówno Zamawiający, jak i PKP Energetyka S.A. w chwili obecnej nie ma technicznej możliwości udostępnienia takich danych pomiarowych, gdyż ich nie posiada. Aby skorzystać z możliwości zakupu energii elektrycznej od innego podmiotu niż PKP Energetyka S.A. Zamawiający musiałby spełnić między innymi wymagania opisane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.(dalej jako „IRiESD”) Do podstawowych wymagań technicznych należy wyposażenie każdego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w układ pomiarowo–rozliczeniowy składający się z: licznika energii elektrycznej prądu stałego, bocznika pomiarowego (lub innych przetworników pomiarowych). Zgodnie z postanowieniem pkt D.1.3.IRiESD „Podmiot chcący skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy musi spełniać postanowienia IRiESD(...)”. Istotne dla kwestii możliwości zmiany sprzedawcy jest też postanowienie punktu D.1.10 IRiESD „W przypadku zmiany sprzedawcy dla miejsc dostarczania będącymi pojazdami trakcyjnymi, rozliczenia odbywają się na podstawie zabudowanych układów pomiarowo–rozliczeniowych. W konsekwencji, z uwagi na brak liczników, nie ma możliwości udokumentowania zużytej energii i dokonania rozliczeń z innym sprzedawcą w zakresie rozliczeń dobowo–godzinowych, które są podstawą funkcjonowania rynku energii. Przytoczone powyżej postanowienia IRiESD wprost wskazują, iż zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest możliwa wyłącznie po wykonaniu instalacji układów pomiarowo–rozliczeniowych. Do czasu zainstalowania liczników w posiadanym przez Zamawiającego taborze rozliczenia energii dostarczanej przez PKP Energetyka S.A. mogą się odbywać wyłącznie na podstawie statystyki pracy przewozowej taboru publikowanej w Biuletynie Statystyki Pracy Taboru dla wszystkich przewoźników. Od strony ekonomicznej, zasadnym jest zawarcie jednej umowy na usługę (dystrybucja) i dostawę (sprzedaż) energii i oba świadczenia nie powinny być sztucznie dzielone.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KS/ZP/29/2019
Benaming:

Świadczenie usługi dystrybucji energii trakcyjnej oraz sprzedaż energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PKP Energetyka S.A.
Postadres: Hoża 63/67
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 00-681
Land: Polen
E-mail: energetyka@pkpenergetyka.pl
Telefoon: +48 223919000
Fax: +48 224741479

Internetadres: https://www.pkpenergetyka.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020