Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 78461-2018

21/02/2018    S36

Slovenië-Metlika: Diverse voedingsmiddelen

2018/S 036-078461

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 028-060657)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Metlika
Nationaal identificatienummer: 5088925000
Postadres: Šolska ulica 7
Plaats: Metlika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8330
Land: Slovenië
Contactpersoon: Željka Janjac
E-mail: info@osmetlika.si
Telefoon: +386 73691160
Fax: +386 73691170
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.osmetlika.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

»Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)«

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava živil po sklopih

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 028-060657

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.1.3
In plaats van:
Te lezen:

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: