Lieferungen - 78473-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Schweden-Hässleholm: Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile

2020/S 033-078473

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Skåne, Skånetrafiken
Nationale Identifikationsnummer: 232100-0255
Postanschrift: Andra Avenyen 7
Ort: Hässleholm
NUTS-Code: SE224 Skåne län
Postleitzahl: 281 83
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Fredrik Jernek
E-Mail: fredrik.jernek@skanetrafiken.se

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.skanetrafiken.se/

I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Avrop SYS3 regionaltåg (ABT-18185-5001)

Referenznummer der Bekanntmachung: ABT-18185-5001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Region Skåne har genom avrop från ett ramavtal (dnr 12/3), ingånget 2014, genomfört en upphandling av tågfordon för regional tågtrafik, inklusive option för fler tåg samt till tågfordon anslutande varor och tjänster. Avropet omfattar 18 tågfordon, med option för maximalt ytterligare 60 tågfordon. Leverans av tågfordonen är planerad till att börja slutet av år 2022.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE224 Skåne län
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Avrop SYS3 regionaltåg (”Upphandlingen”) är ett avrop från ett ramavtal (dnr 12/3) som 2014 tecknades mellan AB Transitio och tre leverantörer av tågfordon, Ramavtal avseende leverans av regionaltåg (”Ramavtalet”), Region Skåne är avropsberättigad part. De tre leverantörer som ingått Ramavtalet har bjudits in att delta i Upphandlingen.

Syftet med Upphandlingen är att teckna ett Avropsavtal med en leverantör avseende leverans av tågfordon med tillhörande utrustning och tjänster. Omfattningen av avropet har fastställts utifrån ett aktuellt behovsstyrt verksamhetsperspektiv hos Beställaren. Fordonen kommer främst att användas i den framtida regionala tågtrafiken i Skåne. Upphandlingen omfattar en grundbeställning av 18 fordon, optioner på ytterligare upp till 60 fordon samt funktionsoptioner.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Option om upp till maximalt sextio ytterligare tågfordon, samt funktionsoptioner.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Region Skånes tilldelning av kontraktet ifråga utan föregående meddelande om upphandling är förenlig med gällande rätt mot bakgrund av följande.

Lagen (SFS 2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”ÄLUF”) är tillämplig på Upphandlingen.

I januari 2017 trädde lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) i kraft; av övergångsbestämmelserna framgår att ÄLUF ska tillämpas för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

Frågan om när ett upphandlingsförfarande får anses ha påbörjats tas upp i propositionen till den nya upphandlingslagstiftningen. Enligt praxis och förarbeten till den nya upphandlingslagstiftningen får ett upphandlingsförfarande anses ha påbörjats när den upphandlande enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande. Situationen med ramavtal med efterföljande avrop tas särskilt upp i Prop. 2015/16:195, s. 918 f: ”Vid förfaranden i flera steg innebär detta att det är det inledande steget som påbörjar upphandlingen. Vid ramavtal är denna tidpunkt då förfarandet för att ingå ramavtalet inleds. Således kommer äldre bestämmelser att tillämpas på exempelvis förnyade konkurrensutsättningar enligt sådana ramavtal där förfarandet för att ingå ramavtalet har påbörjats före ikraftträdandet av de nya lagarna.”

Enligt Upphandlingsmyndigheten ska det direktiv tillämpas som var ikraft när upphandlingsförfarandet inleddes. Det framgår också av EU-domstolens rättspraxis att det direktiv ska tillämpas som är ikraft när upphandlingsförfarandet inleds. Ett upphandlingsförfarande inleds enligt EU-domstolen när den upphandlande myndigheten/enheten väljer vilken typ av förfarande som ska användas och när den slutligen avgör frågan om det föreligger en skyldighet att annonsera upphandlingen, se t.ex. EU-domstolens domar i mål C-576/10 och C-337/98.

Ramavtalet upphandlades 2014, då ÄLUF var tillämplig. Upphandlingen är ett avrop från Ramavtalet, varför ÄLUF är tillämplig på Upphandlingen. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 4 kap. 2 § 9 p. ÄLUF, vilket motsvaras av bestämmelsen i art. 40.3 i) i direktiv 2004/17/EG.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
13/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Efter 10 dagar från det att annonsen om förhandsinsyn publicerades avser Region Skåne att teckna kontrakt.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020