Dienstleistungen - 78489-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2020/S 033-078489

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polregio Sp. z o.o., Pomorski Zakład w Gdyni
Postanschrift: ul. Bolesława Krzywoustego 7
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL63
Postleitzahl: 81-035
Land: Polen
E-Mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl
Telefon: +48 722340347
Fax: +48 587211328

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.polregio.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009

Referenznummer der Bekanntmachung: PREF2-251-4/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009 zgodnie z dokumentacją technologiczną pojazdów oraz normami wykazanymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Wytycznych Technicznych Wykonania Przeglądu poziomu P5 oraz naprawy awaryjnej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009 zgodnie z dokumentacją technologiczną pojazdów oraz normami wykazanymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Wytycznych Technicznych Wykonania Przeglądu poziomu P5 oraz naprawy awaryjnej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ

2. Sposób wykonania zamówienia:

1) Przekazanie autobusu szynowego SA109-009 oraz jego zwrot po wykonaniu wszystkich czynności wskazanych w ustępie 2 nastąpi na ul. Tucholskiej 6A, w Chojnicach (89-600), POLSKA. Przekazanie i odbiór pojazdu Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko.

2) Zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną.

3) DSU będzie udostępniane Wykonawcom w siedzibie jednostki wykonawczej do wglądu po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności.

4) Złom odzyskany podczas usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowi własność Zamawiającego

I Wykonawca dostarczy go do Zamawiającego w dniu zwrotu pojazdu.

5) Wszystkie prace muszą być odebrane przez komisarza odbiorczego Zamawiającego.

6) Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych..

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący wzór umowy.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności stanowiące przedmiot zamówienia, chyba że Wykonawca lub podwykonawca wykonuje działalność osobiście.

7. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały zawarte we wzorze umowy – w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym

2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1;

2) warunek określony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich).

5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3–4, jak również § 7 ust. 8 należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwóch przeglądów 4 lub 5 poziomu utrzymania pojazdów kolejowych o napędzie spalinowym, o wartości nie mniejszej niż: 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100) brutto. (Poziom 4 lub 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r.)

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Ul. Bolesława Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia, POLSKA, pok 50

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020