Dienstleistungen - 78493-2020

Submission deadline has been amended by:  107459-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Technische Computerunterstützung

2020/S 033-078493

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13267213
Postanschrift: Str. Ion Mihalache nr. 15-17
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011171
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mircea Relenschi
E-Mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 213032503
Fax: +40 2130325645

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hidroelectrica.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089476
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de mentenanță licențe SAP și suport tehnic sistem SAP S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: 13267213/2020/14145.1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000 Technische Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Servicii de mentenanta licente SAP si suport tehnic sistem SAP S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.”, conform caietului de sarcini nr. 141446/18.12.2019.

Termen de prestare: maxim 10 zile de la data primirii notificării scrise pe fax/email din partea Hidroelectrica, ulterior semnării contractului.

Termen de plata: 30 de zile de emiterea facturilor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 039 812.59 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Conform caietului de sarcini nr. 141446/18.12.2019.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Servicii de mentenanta licente SAP si suport tehnic sistem SAP S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.”, conform caietului de sarcini nr. 141446/18.12.2019.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Numarul de zile de servicii in regim variabil (de tip CMD) suplimentare incluse in pretul total al serviciilor ofertate. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1.

Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Declaratia va consta in obligativitatea completarii si depunerii Formularului DUAE.

Cerinta 2.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016. Declaratia va consta in obligativitatea completarii si depunerii Formularului DUAE.

Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza perosanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusive persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica si anume:

Nr. crt. prenume/nume functie:

1) Bogdan Nicolae Badea — presedinte Directorat;

2) Marian Bratu — membru Directorat;

3) Razvan Ionut Pataliu — membru Directorat;

4) Radu Cristian Pop — membru Directorat;

5) Cristian Vladoianu — membru Directorat;

6) Marian Fetita — manager Departament contabilitate;

7) Alexandru-Aurelian Chirita — manager Departament juridic;

8) Silvia Sologiuc — manager Departament procurement;

9) Emil Crisan — manager Departament dezvoltare;

10) Marian Viorel Dinca — sef Serviciu contracte;

11) Cristian Kameniczki — manager Departament ITC;

12) Radu Vladimir Zidaroiu — expert Serviciu ERP;

13) Diana Martonescu — inginer de sistem Serviciu ERP;

14) Mihaela Stancu — analist programator Serviciu ERP;

15) Constantin Mircea Relenschi — inginer Serviciu contracte;

16) Sandel Ursu — consilier juridic Serviciu contracte;

17) Cristian Nan — administrator retele de calculatoare.

Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului/ofertantului asociat clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar, depunerea de documente care sa certifice informatiile prezentate. Acestea se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

4) orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.

Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.

Nota:

(a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat,

(b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) sau subcontractantul va prezenta documentul DUAE susmentionat.

Atenționări speciale: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.

Cerinta 1.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi de ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016. Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani: prestarea de servicii similare a căror valoare cumulată a fost de minimum 2 039 812,59 RON fara TVA. In acest sens, se va prezenta o listă cu indicarea valorilor, perioadelor de prestare si a beneficiarilor publici sau privati, a caror valoare insumata la nivelul unuia sau mai multor contracte va fi de cel putin: 2 039 812,59 RON fara TVA. Prin servicii similare se intelege servicii de mentenanta si suport pentru licente software de tip ERP. Serviciile similare din lista, se confirma prin prezentarea de certificate/contracte/procese-verbale de receptie/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru contracte a caror valoare este in alta valuta, calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Nota:

1) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv;

2) Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor;

3) În cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.

Diplome de studii si calificari profesionale. Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor descrise în prezenta documentație. Ofertantul va pune la dispoziție o echipă de proiect formată din personal cu competențe și experiență dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit activitățile definite în caietul de sarcini. Cerințele minime și obligatorii ce se cer a fi îndeplinite:

1) Sa detina certificari de tipul celor mentionate mai jos, echivalente sau mai noi. Este necesara cel putin cate o certificare din fiecare tip mentionat. Certificarile se vor dovedi prin includerea unei copii dupa diploma sau a unui extras din sistemele SAP din care sa reiasa in mod clar titulatura certificarii, faptul ca este emisa de SAP si numele consultantului. Daca numele consultantului s-a schimbat intre timp, se va include si o copie a documentului care dovedeste corespondenta. Daca un consultant detine 2 sau mai multe certificari pentru acelasi modul/aceeasi arie (de exemplu pentru versiuni diferite), acestea se vor considera impreuna o singura certificare pentru scopul evaluarii. Daca un consultant detine 2 sau mai multe certificari pentru module/arii diferite, acestea vor fi numarate distinct pentru scopul evaluarii;

2) Certificari SAP necesare pentru calificarea ofertantilor:

— FI/CO – SAP Solution Consultant Financials-Financial Accounting or Managerial & Financial Accounting,

— HR/PY – SAP Certified Application Associate-Human Capital Management,

— IM/PS – SAP Solution Consultant PLM-Project Management,

— MM – SAP Certified Solution Consultant SCM Procurement,

— SD – SAP Certified Application Associate – Order Fulfillment,

— PM/CS – SAP Certified Application Associate – Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair),

— Utilitati – SAP Certified Associate – Utilities,

— ABAP/dezvoltare – Development Consultant SAP NetWeaver – ABAP Workbench,

— BASIS/administrare – SAP Certified Technology Associate – System Administration,

— BW/BI – SAP Solution Consultant – Business Intelligence.

Experții propuși vor fi mobilizați și menținuți pe întreaga perioadă de derulare a contractului de servicii. Cerințele referitoare la calificările și experința fiecărui expert sunt minime și obligatorii și vor fi probate prin documente relevante, respectiv: diplome studii superioare, certificate de calificare profesională, atestate și contracte de muncă/colaborare/prestări servicii, recomandări em...

Proportia de subcontractare. Se va completa DUAE.

Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate. Indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizaţia operatorului economic, în special a celor care răspund de controlul calităţii. Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal calificat pentru prestarea serviciilor descrise în prezenta documentație. Ofertantul va pune la dispoziție o echipă de proiect formată din personal cu competențe și experiență dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit activitățile definite în caietul de sarcini.

Cerințele minime și obligatorii ce se cer a fi îndeplinite:

1) Sa detina certificari de tipul celor mentionate mai jos, echivalente sau mai noi. Este necesara cel putin cate o certificare din fiecare tip mentionat. Certificarile se vor dovedi prin includerea unei copii dupa diploma sau a unui extras din sistemele SAP din care sa reiasa in mod clar titulatura certificarii, faptul ca este emisa de SAP si numele consultantului. Daca numele consultantului s-a schimbat intre timp, se va include si o copie a documentului care dovedeste corespondenta. Daca un consultant detine 2 sau mai multe certificari pentru acelasi modul/aceeasi arie (de exemplu pentru versiuni diferite), acestea se vor considera impreuna o singura certificare pentru scopul evaluarii. Daca un consultant detine 2 sau mai multe certificari pentru module/arii diferite, acestea vor fi numarate distinct pentru scopul evaluarii;

2) Certificari SAP necesare pentru calificarea ofertantilor:

— FI/CO – SAP Solution Consultant Financials-Financial Accounting or Managerial & Financial Accounting,

— HR/PY – SAP Certified Application Associate-Human Capital Management,

— IM/PS – SAP Solution Consultant PLM-Project Management,

— MM – SAP Certified Solution Consultant SCM Procurement,

— SD – SAP Certified Application Associate – Order Fulfillment,

— PM/CS – SAP Certified Application Associate – Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair),

— Utilitati – SAP Certified Associate – Utilities,

— ABAP/dezvoltare – Development Consultant SAP NetWeaver – ABAP Workbench,

— BASIS/administrare – SAP Certified Technology Associate – System Administration,

— BW/BI – SAP Solution Consultant – Business Intelligence.

Experții propuși vor fi mobilizați și menținuți pe întreaga perioadă de derulare a contractului de servicii. Cerințele referitoare la calificările și experința fiecărui expert sunt minime și o...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Lista se va intocmi la nivelul documentului DUAE. Documentele care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I într-un clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pentru fiecare contract invocat ca experienta similara pot fi: contracte/certificate/documente constatatoare sau recomandari care confirma îndeplinirea cerintei de calificare. Certificatele/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: certificatele/documentele vor fi prezentate intruna din urmatoarele forme: original, copie legalizata,copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nota:

(a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat. Se va prezenta acordul de asociere,

(b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) sau subcontractantul va prezenta documentul DUAE susmentionat,

(c) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti se va prezenta angajamentul ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp și angajamentul ferm. Pentru contractele in valuta pentru echivalenta se va utiliza cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte. Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea.

Se completeaza DUAE, urmand ca documentele doveditoare (CV-uri, atestate, diplome etc.) sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de ofertantul clasat pe prima pozitie a clasamentului.

In cazul in care oferta contine propuneri de subcontractanti, subcontractantul va prezenta documentul DUAE sus-mentionat.

Se completeaza DUAE, urmand ca documentele doveditoare (CV-uri, atestate, diplome etc). sa fie prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de ofertantul clasat pe prima pozitie a clasamentului.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garantiei de participare: 20 398 RON.

(b) Valabilitatea GP – cel putin 90 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator; Echivalenţa pentru o GP depusă în valută se va face la cursul BNR din data anterioară datei limită de depunere a ofertelor cu 5 zile. Modul de constituire: conf. art. 42 din HG 394/2016 – prin virament bancar in contul RO31INGB0001008163058940, deschis la ING Bank sau printr-un instrument de garantare, emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută la pct. (b), respectiv (c). Scrisoarea de garantie bancara (daca este cazul) se va completa conform Formularului nr. 5. GP trebuie sa fie irevocabilă, în cf. cu disp. art. 42 alin. (3) HG 394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat. Dovada constituirii GP (semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredidat) se depune in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna si in alta valuta, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43 HG 394/2016. Garantia de participare se va returna ofertantului in conf. cu art. 44 din HG nr. 394/2016 de art. 43 HG 394/2016.

Garantia trebuie sa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. DUAE se va depune obligatoriu si de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, daca este cazul. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, cf. art. 53 HG 394/2016 sa depuna 2 sau mai multe candidaturi/oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in cea ce priveste secretul comerciala si proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie.

În cazul în care 2/mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea, în vederea departajarii ofertelor in cauza, iar departajarea se va face avand la baza doar „pretul cel mai mic” al ofertei financiare finale.

Deoarece procedura de atribure se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa.

Toate documentele vor fi încarcate, în sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Numai operatorii economici înregistrati în SICAP au dreptul de a transmite/depune oferta în format electronic si numai pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Ofertele care se depun la sediul entitatii contractante nu sunt luate în considerare.

Deoarece procedura de achizitie publica se desfasoara prin mijloace electronice, orice comunicare, solicitare, informare, notificare, solicitare de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin intermediul SICAP.

Comunicarile de orice fel ce nu sunt transmise prin intermediul SICAP nu vor fi luate in considerare.

Perioada estimată de derulare a serviciilor din cadrul contractului este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata procesului de achiziție a oportunițăților identificate.

Hidroelectrica va putea solicita modificarea acestor termene de realizare a sarcinilor in functie de modificarile legislative ce pot aparea sau din orice alte cauze justificate.

Plata serviciilor prestate în cadrul acestui contract se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea la plata a facturilor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Hidroelectrica S.A. – Serviciul contracte executiv
Postanschrift: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 011171
Land: Rumänien
Telefon: +40 213074692
Fax: +40 213032545

Internet-Adresse: www.hidroelectrica.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020