Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 78506-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnów: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 033-078506

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL217
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
E-Mail: przetargi.poznan@psgaz.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.psgaz.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.psgaz.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG Q=630 m3/h na terenie m. Sompolno, gm. Sompolno – zamówienie sektorowe

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/W300/WP-002359
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG Q=630 m3/h na terenie miejscowości Sompolno, gm. Sompolno wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposobów jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do umowy (Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Miejsce złożenia i odbioru Projektu Oddział Zakładu Gazowniczego Zamawiającego w Poznaniu, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja Inwestycji i Remontów w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG Q=630 m3/h na terenie miejscowości Sompolno, gm. Sompolno wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich (Projekt) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposobów jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do umowy (Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Do pkt 2.7: Termin rozpoczęcia prac: dzień zawarcia umowy. Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji robót budowlanych w zakresie objętym Projektem

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 z zastrz. art. 133 ust. 4 i art. 24 ust. 7–12 ustawy Pzp.

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku,

2.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa tego warunku,

2.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Warunek opisany w pkt 6 SIWZ.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia–nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

II Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:

1. Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią Zał. nr 1 do SIWZ – zgodnie z pkt 8.5 SIWZ.

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Zamawiający pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/W300/WP-002359, udostępnia formularz JEDZ w formacie xml, wstępnie przygotowany, zawierający pola wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe informacje na temat wypełnienia JEDZ w pkt 8.4 SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – z zachowaniem wymogów określonych w punkcie 8.4 i 8.5. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą – z zachowaniem wymogów określonych w punkcie 8.4 SIWZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo/pełnomocnictwa - stosownie do postanowień pkt 12.6 i 12.7 SIWZ.

6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).

Postępowanie prowadzone na podst. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dalej „Ustawa”/„ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 i nast. Ustawy w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3 i art. 134 ust. 1.

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Pozostałe informacje w sekcji VI.3 ogłoszenia oraz w SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach umowy prac projektowych na okres 36 miesięcy zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 1 do umowy (Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu na wskazany adres prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie za wykonane usługi wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na podstawie faktur prawidłowo wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu, w terminach i zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, tj. Wzór umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – stosownie do pkt 12.7. SIWZ.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w ww. wzorze.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.3.2020 r. o godz. 10:00, elektronicznie – na platformie zakupowej PSG, w zakładce przedmiotowego postępowania i w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Poznań, ul. Za Groblą 8, POLSKA, budynek nr 20, I piętro, pokój nr 6

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Oferty składa się zgodnie z wymogami określonymi w pkt 8.4–8.5 SIWZ na platformie zakupowej PSG

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie https://zamowienia.psgaz.pl – w przedmiotowym postępowaniu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór Zał. nr 2a do SIWZ) w formie szczegółowo opisanej w pkt 8.27. SIWZ.

II. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, składane w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) zgodnie z pkt 8.14 SIWZ, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy);

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. Oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5–7 może zostać sporządzone na wzorze wg. Zał. nr 2 do SIWZ;

8. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (Zał. nr 5 do SIWZ),

9. Dowodów (referencji bądź innych dokumentów) potwierdzających czy usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wymienione w JEDZ i wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

10. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Zał. nr 4 do SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: n/d
Ort: n/d
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020