Services - 78585-2017

02/03/2017    S43    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Jabłonna-Majątek: Engineering design services

2017/S 043-078585

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Jabłonna
7132892826
Jabłonna-Majątek 22
Jabłonna-Majątek
23-114
Poland
Contact person: Damian Sędłak
Telephone: +48 815610570
E-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl
Fax: +48 815610065
NUTS code: PL314

Internet address(es):

Main address: www.jablonna.lubelskie.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Reference number: IRO.271.2.2017.DS
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod na-zwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnie – Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
Main site or place of performance:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 228 Zadanie 3 – Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa ...

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
Main site or place of performance:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 – Przebudowa (modernizacja) obecnego budynku Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
Main site or place of performance:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6 – Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców Zadanie 7 – Budowa placu w centrum ...

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL31
Main site or place of performance:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/05/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7.7.1994

r. prawo budowlane t.j. Dz.U. 2016 poz. 209 z pózn. zm. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, w następującej specjalności:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie sieci instalacji i sieci sanitarnych,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej.

Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/04/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/04/2017
Local time: 09:15
Place:

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna – Majątek 22

23-114 Jabłonna – Majątek.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Dla części I: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dla części II: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Dla części III: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dla części IV: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

UWAGA: Wykonawca powinien wpłacić wadium na każdą część zamówienia oddzielnie, na którą składa ofertę cenową

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części.

Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia.

Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksów do umowy w ramach niniejszego postępowania na podstawie art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp nie przekraczających 10 % wartości zamówienia określonej w umowie.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie ustala wymogu oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

— Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

— Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

— Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Okładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes

prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o

zamówieniu oraz SIWZ zamówienia przysługując również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.

154 pkt. 5 ww. ustawy.

Rodzaje środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom:

1. odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy. Do odwołania stosuje się art. 179 – 198 Pzp.

2. skarga do sądu – przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

Do skargi do sądu stosuje się art. 179, 198a-198g Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/02/2017