Services - 78585-2017

02/03/2017    S43    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jabłonna-Majątek: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 043-078585

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Jabłonna
7132892826
Jabłonna-Majątek 22
Jabłonna-Majątek
23-114
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Sędłak
Tel.: +48 815610570
E-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl
Faks: +48 815610065
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jablonna.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Numer referencyjny: IRO.271.2.2017.DS
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod na-zwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji centrum miejscowości Jabłonna – Majątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie 9 Gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy czym każda z Gmin realizuje swoje zadania przewidziane w projekcie odrębnie. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnie – Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL31
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/05/2017
Koniec: 22/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – Budowa parkingu na miejscu obecnego budynku Biblioteki i GOPS w miejscowości Jabłonna – Majątek, działka nr ewid. 228 Zadanie 3 – Budowa placu promocji produktu lokalnego i rolnictwa ...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL31
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/05/2017
Koniec: 22/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5 – Przebudowa (modernizacja) obecnego budynku Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL31
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/05/2017
Koniec: 22/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 6 – Remont (modernizacja) budynku gospodarczego w Jabłonnie – Majątek na potrzeby organizacji pozarządowych i jako miejsce spotkań mieszkańców Zadanie 7 – Budowa placu w centrum ...

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL31
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Jabłonna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 08/05/2017
Koniec: 22/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 13.8 Rewitalizacja LOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, RPO WL 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zostały zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia do sporządzenia dokumentacji projektowej i posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7.7.1994

r. prawo budowlane t.j. Dz.U. 2016 poz. 209 z pózn. zm. i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów, w następującej specjalności:

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie sieci instalacji i sieci sanitarnych,

— co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej.

Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna – Majątek 22

23-114 Jabłonna – Majątek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Dla części I: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dla części II: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Dla części III: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dla części IV: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

UWAGA: Wykonawca powinien wpłacić wadium na każdą część zamówienia oddzielnie, na którą składa ofertę cenową

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części.

Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia.

Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksów do umowy w ramach niniejszego postępowania na podstawie art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp nie przekraczających 10 % wartości zamówienia określonej w umowie.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie ustala wymogu oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

— Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

— Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

— Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Okładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes

prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o

zamówieniu oraz SIWZ zamówienia przysługując również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.

154 pkt. 5 ww. ustawy.

Rodzaje środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom:

1. odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy. Do odwołania stosuje się art. 179 – 198 Pzp.

2. skarga do sądu – przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

Do skargi do sądu stosuje się art. 179, 198a-198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2017