There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 78877-2022

14/02/2022    S31

Poland-Toszek: Gaseous fuels

2022/S 031-078877

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
National registration number: 000293114
Postal address: ul. Gliwicka 5
Town: Toszek
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-180
Country: Poland
Contact person: Anna Kotulska- Ciba- Referent, Weronika Kruza - Referent
E-mail: zampub@szpitaltoszek.pl
Telephone: +48 322334112-241/288
Fax: +48 322334325/+48 322335244
Internet address(es):
Main address: www.szpitaltoszek.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Reference number: 1/PN/DEG/WK/2022
II.1.2)Main CPV code
09120000 Gaseous fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w szacunkowej ilości 7 933 979 kWh

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w szacunkowej ilości 7 933 979 kWh.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje skorzystać z prawa opcji określonej w art. 441 ustawy Pzp. W przypadku niewyczerpania w całości środków, w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonania umowy o dodatkowe 3 miesiące. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży oświadczenie (pisemne albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ww. warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ważną na dzień składania podmiotowych środków dowodowych.

Ponadto ww. warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał:

- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ważną na dzień składania podmiotowych środków dowodowych– (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub

- podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

C.D. z sekcji VI pkt Vi.3:

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 3 b) stosuje się.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:

• zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,

• zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.).

• zmiany cen jednostkowych opłat stawek dystrybucyjnych - w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy OSD w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

• zmiany stawki podatku akcyzowego (wynikających ze zmian przepisów prawa)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/03/2022
Local time: 10:15
Place:

Platforma OPEN NEXUS

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinf., która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

12 miesięcy

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta”– załącznik nr 1 do SWZ,

- Wypełnione szczegółowo Formularze Asortymentowo-Cenowe – załączniki nr 2 do SWZ,

- Wypełnione, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdz. VIII pkt 1 specyfikacji – załącznik nr 3 do SWZ

- Zaleca się złożyć dowód wpłacenia wadium. Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. VI pkt 4 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych będących aktualnymi na dzień ich złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania. Zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych:

-koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Koncesja powinna być ważna na dzień składania podmiotowych środków dowodowych;

-koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Koncesja powinna być ważna na dzień składania podmiotowych środków dowodowych (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych;

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

-oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o których mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, – załącznik nr 5 do SWZ

Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znajduje się na stronie internetowej: http://www.szpitaltoszek.pl/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2022