De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 78931-2022

14/02/2022    S31

Griekenland-Chalkida: Brandstoffen

2022/S 031-078931

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIASYNDEOMENA NOSOKOMEIA E.S.Y. «G.N. ChALKIDAS – G.N.K.Y. KARYSTOY – G.N.K.Y. KYMIS» G.N. – K.Y. ChALKIDAS
Nationaal identificatienummer: NEOGNXXALKIDAS2020!P2021
Postadres: PERIOChI BAThROBOYNIOY (OPISThEN YPERATIKON KTEL)
Plaats: ChALKIDA
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia
Postcode: 34100
Land: Griekenland
Contactpersoon: DANELI ELENI, IOANNIDOY MARIA
E-mail: sup4gnx@chalkidahospital.gr
Telefoon: +35 2221355899 / 2221355720
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://chalkidahospital.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://chalkidahospital.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.eprocurement.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)

Referentienummer: 155202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2022

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:

«ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ (CPV: 09100000-0)»

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134100-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 803.787,10€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.899,19€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ CPV 09132100-4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 15.140,32 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 838 826.61 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL642 Εύβοια / Evvoia
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΧΑΛΚΙΔΑ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV 09134100-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 803.787,10€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.899,19€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ CPV 09132100-4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 15.140,32 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / Weging: ΠΟΣΟΣΤΟ
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 838 826.61 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Η Αποσφράγιση θα γίνει Ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτήριο Κεράνης
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Postcode: 18233
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτήριο Κεράνης
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Postcode: 18233
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2022