Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 79091-2016

09/03/2016    S48    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Włochy-Ispra: Analizy laboratoryjne próbek gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2015

2016/S 048-079091

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Miejscowość: Ispra VA
Kod NUTS: ITC41
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://web.jrc.ec.europa.eu/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1338
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Analizy laboratoryjne próbek gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2015

Numer referencyjny: JRC/IPR/2016/H.5/0004/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
71900000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług laboratoryjnych na potrzeby analizy próbek gleby zebranych w całej Europie w ramach komponentu badania LUCAS 2015 dotyczącego gleby.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 692 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w 2 etapach:

główne zadania wykonawcy w etapie 1 obejmują:

1. przetransportowanie próbek gleby z siedziby Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w Isprze VA we Włoszech do obiektów wykonawcy i przekazanie próbek do laboratorium;

2. analizy i inne powiązane usługi:

— suszenie (jeśli jest konieczne) i przygotowanie próbek do analizy,

— przechowywanie próbek gleby oczekujących na analizę,

— analizę próbek gleby (głównie analizę fizyczną/chemiczną),

— zapakowanie, przechowywanie i konserwację przeanalizowanych próbek gleby do czasu zakończenia analiz wszystkich próbek,

— weryfikację, zatwierdzenie i rejestrację danych.

Głównym zadaniem wykonawcy w etapie 2 jest zwrot pozostałości próbek gleby do siedziby JRC w Isprze. Etap 2 zamówienia obejmuje również okres gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 692 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 47
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: LUCAS: badanie terenowe użytkowania gruntów i pokrycia terenu.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3 (jak podano w dokumentacji przetargowej).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3 (jak podano w dokumentacji przetargowej).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3 (jak podano w dokumentacji przetargowej).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/04/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2016
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

pokój 7, pierwsze piętro, budynek recepcji, JRC, Ispra VA, WŁOCHY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3 (jak podano w dokumentacji przetargowej).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3 (jak podano w dokumentacji przetargowej).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3 (jak podano w dokumentacji przetargowej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2016