Prekės - 79565-2020

Submission deadline has been amended by:  125977-2020
18/02/2020    S34    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Bielsk Podlaski: Šviestuvai ir apšvietimo įranga

2020/S 034-079565

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Bielsk Podlaski
Adresas: ul. Kopernika 1
Miestas: Bielsk Podlaski
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 17-100
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Nowicka
El. paštas: enowicka@bielsk-podlaski.pl
Telefonas: +48 857318100
Faksas: +48 857318150

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.bielsk-podlaski.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.bielsk-podlaski.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II

Nuorodos numeris: Izp.271.5.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31520000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Całość inwestycji realizowana jest w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, nr naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45316110
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren miasta Bielsk Podlaski, POLSKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. W ramach kompleksowego zadania Wykonawca powinien wykonać następujące czynności:

1) demontaż 804 szt. wyeksploatowanych opraw i montaż nowych opraw LED wyposażonych w indywidualne autonomiczne sterowniki do redukcji mocy w oprawie oraz sterowania i zarządzania. Planuje się zamontować następujące oprawy: LED 20W – 69 szt., LED 27W – 192 szt., LED 35W – 221 szt., LED 50W – 83 szt., LED 70W –122 szt., LED 90W – 116 szt., LED max. 35W z kompletem solarnym (oprawa, panel fotowoltaiczny, akumulator litowy, sterownik) – 1 szt.;

2) demontaż i montaż 539 szt. wysięgników, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach;

3) wymiana skrzynek sterujących oświetleniem wyposażonych w zegary z analizatorem sieci systemu sterowania i zarządzania oświetleniem wyposażonych w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą GPRS, a także system automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w ilości 19 szt.;

4) prace wykonać zgodnie z warunkami remontu określonymi przez PGE Dystrybucja S.A.

2. Użyte do realizacji remontu systemu oświetlenia oprawy i źródła światła powinny zgodnie z opracowaną dokumentacją spełniać określone parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne.

Uwaga: na terenie Miasta Bielsk Podlaski istnieje system umożliwiający przeprogramowanie opraw sterownikami typu APC LED – prog. z poziomu szafy sterującej, w związku z powyższym zaoferowane urządzenia sterujące i autonomiczna redukcja mocy w oprawach, muszą być w pełni kompatybilne z istniejącymi urządzeniami, w celu utrzymania ciągłości sterowania redukcją istniejących opraw po modernizacji, jak i nowo zamontowanych. Zainstalowany system sterowania i zarządzania oświetleniem winien posiadać funkcje sterowania mocą pojedynczej oprawy oraz programowanie wszystkich opraw jednocześnie bez konieczności osobnego podłączania urządzenia programującego do każdej lampy. Po zainstalowaniu systemu oprawy muszą mieć między innymi możliwość przeprogramowania na inne parametry redukcji niż nastawy fabryczne.

3. Zestaw oświetlenia solarnego powinien posiadać:

1) możliwość sterowanie pilotem w 6-ciu trybach,

2) zintegrowaną lampę z panelem solarnym, baterią i innymi komponentami,

3) poziom skuteczności świetlnej do 160 lm/W,

4) moc oprawy LED max 35W,

5) baterie litowe 340WH, czas ładowania 6 h, duża odporność na zmiany temperatury, żywotność 7–10 lat ok. 2 000 cykli ładowania, przewidziane do łatwej wymiany,

6) system niskonapięciowy, zgodny z europejskimi normami CE, RoHS oraz FCC,

7) moc panelu solarnego min. 80 W (dane dla natężenia światła słonecznego 1 000 lm/m2), 18 % sprawności konwersji, pokrywa z hartowanego szkła, żywotność 25 lat.

4. Szczegółowy zakres robót został określony w audycie energetycznym oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Bielsku Podlaskim. Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres modernizacji sytemu oświetlenia, zakres przedmiotowego zamówienia określa audyt energetyczny (przyjęto do realizacji wariant II).

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy na przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, że Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji zgodnie z zapisem w rozdziale XVII ust. 2 pkt 2 SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 15/03/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, nr naboru: RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę lub usługę polegającą na montażu, instalacji lub konserwacji oświetlenia zewnętrznego o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto, albo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy oświetlenia zewnętrznego i / lub linii energetycznej o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto,

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności elektrycznej. Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

c) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:

— aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV,

— świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez ośrodek szkoleniowy,

— zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia prac w technologii PPN,

d) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:

— aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV,

— świadectwo ukończenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac w technologii pracy pod napięciem do 1 kV, wydanym przez ośrodek szkoleniowy,

— zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do prowadzenia prac w technologii PPN.

Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest:

1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu JEDZ Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ,

2) złożyć oświadczenie JEDZ, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ,

3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ – załączone do oferty w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Zmiana postanowień umowy zawartej może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmiany.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.

4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/03/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/03/2020
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój nr 111.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Osoby do kontaktu:

1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: pan Wiesław Sukaczuk tel. 85 7318154, pani Urszula Demianiuk tel. 85 7318135,

2) w zakresie przepisów ustawy Pzp: pani Halina Szatyłowicz, pani Ewa Nowicka tel. 85 7318129.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w języku polskim

Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

— oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— pełnomocnictwo złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy,

— wadium w formie niepieniężnej wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

— oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Dokumenty i oświadczenia, które ma złożyć Wykonawca na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— wykaz wykonanych dostaw lub usług albo wykaz robót budowlanych,

— wykaz osób,

— karty katalogowe zaproponowanych opraw,

— deklaracje zgodności i certyfikaty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

Płatności nastąpią na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia ich Zamawiającemu.

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

— wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— przedłożenia umowy konsorcjum, w przypadku złożenia oferty wspólnej,

— przedłożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru.

Zamawiający informuje Wykonawcę, że przedmiary robót budowlanych stanowią tylko i wyłącznie materiały pomocnicze, tj. podstawę informacyjną do wyceny przedmiotowej inwestycji, a zostały one podane po to, by ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonymi robotami na kwotę 1 000 000 PLN.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisany na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3–4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.

6. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy Pzp.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/02/2020