Prekės - 79866-2020

18/02/2020    S34    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Werkplaatsuitrusting

2020/S 034-079866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer: 0241.347.282_22656
Postadres: De Broquevillelaan 12
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1150
Land: België
E-mail: E-notif@arp-gan.be
Telefoon: +32 27787326

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366881

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht met als voorwerp de gespreide levering van specifiek gereedschap en divers gereedschap

Referentienummer: ST (ARP)-18/1553-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering van specifiek gereedschap en van divers gereedschap.

De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan.

De opdracht zal 1 keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar, tenzij 1 van de partijen ten minste 6 maanden voor het einde van de looptijd van 3 jaar per aangetekende brief via de post de overeenkomst opzegt.

De opdracht bestaat uit 2 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund:

— perceel 1 – specifiek handgereedschap: dit perceel heeft betrekking op specifiek handgereedschap gebruikt door het personeel van de centrale garage voor de uitvoering van hun taken in de automechanica,

— perceel 2 – divers hand- en elektrisch gereedschap: dit perceel heeft betrekking op handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap gebruikt door de mecaniciens van de centrale garage en door het personeel in het kader van hun taken voor de openbare netheid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 – specifiek handgereedschap

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering van specifiek gereedschap en van divers gereedschap.

De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan.

De opdracht zal 1 keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar, tenzij 1 van de partijen ten minste 6 maanden voor het einde van de looptijd van 3 jaar per aangetekende brief via de post de overeenkomst opzegt.

De opdracht bestaat uit 2 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund:

— perceel 1 – specifiek handgereedschap: dit perceel heeft betrekking op specifiek handgereedschap gebruikt door het personeel van de centrale garage voor de uitvoering van hun taken in de automechanica.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistieke criteria / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Administratieve criteria / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 – divers hand- en elektrisch gereedschap

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering van specifiek gereedschap en van divers gereedschap. De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar vanaf de kennisgeving van de gunning ervan. De opdracht zal 1 keer verlengd worden voor een periode van 1 jaar, tenzij 1 van de partijen ten minste 6 maanden voor het einde van de looptijd van 3 jaar per aangetekende brief via de post de overeenkomst opzegt. De opdracht bestaat uit 2 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund:

— Perceel 2 – divers hand- en elektrisch gereedschap: dit perceel heeft betrekking op handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap gebruikt door de mecaniciens van de centrale garage en door het personeel in het kader van hun taken voor de openbare netheid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistieke criteria / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Administratieve criteria / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-515562
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/1553
Perceel nr.: 1
Benaming:

Specifiek handgereedschap

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ets Clabots Tools nv
Postadres: Werkhuizenkaai 5–9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/1553
Perceel nr.: 2
Benaming:

Divers hand- en elektrisch gereedschap

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ets Clabots Tools nv
Postadres: Werkhuizenkaai 5–9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020