Bauleistung - 79954-2018

22/02/2018    S37    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung

2018/S 037-079954

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a
Lublin
20-207
Polen
Kontaktstelle(n): mgr inż. Sławomir Szepietowski
Telefon: +48 817495329
E-Mail: dzp@zdw.lublin.pl
Fax: +48 817495377
NUTS-Code: PL81

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zdw.bip.lubelskie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od Km 48+000 do Km 64+389

Referenznummer der Bekanntmachung: KU.371.20.2018.dk
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45111000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zam. są roboty budowlane polegające na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od Km 48+000 do Km 64+389.

2. Zakres: branża drogowa, branża mostowa, branża elektryczna, branża teletechniczna, branża sanitarna.

3. Promocja projektu (ustawienie dwustronnych tablic informacyjnych i pamiątkowych)

4. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót.

5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w dokumentacji przetargowej.

6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111240
45112000
45112600
45221000
45223500
45231000
45231220
45231300
45232000
45233000
45233292
45262210
45262300
45262310
45311200
45316110
77211600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Droga wojewódzka Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od km 48+000 do km 64+389.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres inwestycji obejmuje:

a) poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi,

b) umocnienie poboczy,

c) korektę łuków poziomych i pionowych,

d) przebudowę lub budowę skrzyżowań z drogami niższych klas technicznych (powiatowymi, gminnymi),

e) rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego obiektu mostowego na rzece Łabuńka,

f) budowę objazdu tymczasowego wraz obiektem mostowym na czas robót związanych z przebudową mostu na rzece Łabuńka i jego rozbiórkę po zakończeniu robót,

g) budowę ciągu pieszo-rowerowego,

h) budowę ścieżki rowerowej,

i) budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników jedno lub dwustronnych,

j) budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych

k) budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów publicznych,

l) budowę nowych i rozbudowę lub przebudowę istniejących zatok autobusowych,

m) budowę i przebudowa systemu powierzchniowego odwodnienia drogi,

n) budowę grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

o) budowę nowych, przebudowę lub rozbudowę istniejących przepustów,

p) rozbiórkę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego,

q) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, sanitarna), która wystąpi w kolizji z rozbudową drogi,

r) rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudowywaną drogą oraz budynku gospodarczego na działkach ewidencyjnych nr 807, 364 (Obręb Krzak),

s) wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywaną drogą i jej elementami,

t) nasadzenie nowych drzew i krzewów,

u) zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi, dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

2. Najbardziej istotnymi z punktu widzenia prawidłowej realizacji kontraktu, kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty branży drogowej: podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 pozycja koszt. 60, SST D-04.07.01, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 pozycje koszt. 63-64, SST D-05.03.05b., warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 pozycje koszt. 65-66, SST D-05.03.05b., warstwa ścieralna z AC5S pozycja koszt.67, SST D-05.03.05a, warstwa ścieralna z AC11S pozycja koszt.68, SST. D-05.03.05a, warstwa ścieralna z SMA11 pozycja koszt. 70, SST. D-05.03.13.

3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na kwotę nie większą niż 29 000 000,00 PLN.

Ewentualny zakres robót budowlanych zamówienia to między innymi: wycinkę drzew, karczowanie pni z uporządkowaniem terenu, rozbiórki elementów dróg, przepustów, mostu, budynku gospodarczego i ogrodzeń, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie konstrukcji podbudów, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, zjazdów, budowę elementów ulic, budowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, przebudowę rowów odprowadzających wodę z pasa drogowego, umocnienie skarp nasypów, wykopów i rowów, nasadzenia, humusowanie i obsianie skarp, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, roboty mostowe związane z budową tymczasowego i nowego mostu przez rz. Łabuńkę, budową mostu tymczasowego, roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej, roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i budową oświetlenia, roboty związane z przebudową sieci wodociągowych, sieci gazowej, roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

2. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp:

a) Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony na których strony ustalą zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia,

b) Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Udzielony okres rękojmi / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie kierownika budowy / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/08/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPLU 08.01.00-06-0006/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport, Działanie 8.1 Regionalny Układ Transportowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności technicznej lub zawodowej;

2. Minimalne warunki dotyczące:

1) Doświadczenia Wykonawcy:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2017 r. poz.1332) drogi publicznej, o wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN (netto) i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) Kierownik budowy: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem, której parametry określa dokumentacja projektowa,

b) kierownik robót branży drogowej: Osoba te musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem, której parametry określa dokumentacja projektowa,

c) kierownika robót branży mostowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności mostowej, uprawniające do kierowania budową obiektów mostowych objętych zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa,

d) kierownik robót branży sanitarnej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

e) kierownik robót branży telekomunikacyjnej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej uprawniające do kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telefonii przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa,

f) kierownik robót branży elektroenergetycznej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa,

g) archeolog - osoba ta winna być zdolna do prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z ustawą z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn.zm).

Zabrania się łączenia w/w funkcji.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

II. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej 1 z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

3. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt II 2.1)-3) niniejszej sekcji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga.

Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji”, może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium.

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT)

c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.

e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ.

f) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 24 aa. ustawy pzp, tj. najpierw dokonania oceny ofert,a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

IV. 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f)a., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 027-058036
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/04/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/07/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/04/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/wysłać na adres - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 10.4.2018 r. do godz. 10:00

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 10.4.2018 r. o godz. 10:30.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wymagane wniesienie wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN, słownie złotych: jeden milion 00/100

II. Wymagane złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

III.Opis kryteriów oceny ofert:

1. cena – znaczenie 60 %. Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną w/g następującego wzoru:

PC = (Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x10.

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 %

Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt.

Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej - otrzymają liczbę punktów PR 10 pkt.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 5 lat.

3. Doświadczenie kierownika budowy - znaczenie kryterium 10 %

Punktowane będzie doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej podczas realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. "Prawo budowlane" Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) i wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN (netto), przy czym robota ta winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego.

Oferty z doświadczeniem kierownika budowy:

— podczas realizacji jednej roboty budowlanej lub bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PD= 0,

— podczas realizacji 2 robót budowlanych otrzymają punktów PD= 4,

— podczas realizacji 3 robót budowlanych otrzymają punktów PD=6,

— podczas realizacji 4 lub więcej robót budowlanych – otrzymają punktów PD=10.

W przypadku nie wskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada wskazanego doświadczenia.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

4. Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia - znaczenie kryterium 20 %

4.1. Oferty bez wskazania samodzielnego wykonania przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 0 pkt (PW = 0).

4.2. Oferty z samodzielnym wykonaniem przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 10 pkt (PW = 10).

Kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty branży drogowej: drogowej: podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 pozycja koszt. 60, SST D-04.07.01 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 pozycje koszt. 63-64, SST D-05.03.05b., warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 pozycje koszt. 65-66, SST D-05.03.05b., warstwa ścieralna z AC5S pozycja koszt.67, SST D-05.03.05a, warstwa ścieralna z AC11S pozycja koszt.68, SST. D-05.03.05a, warstwa ścieralna z SMA11 pozycja koszt. 70, SST. D-05.03.13.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx60 % + PRx10 %+PDx10 %+PWx20 %.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-667
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-667
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/02/2018