Prekės - 80008-2020

18/02/2020    S34

Lenkija-Varšuva: Dokumentų valdymo programinės įrangos paketai

2020/S 034-080008

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 244-599629)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polskie Radio Spółka Akcyjna
Nacionalinis registracijos Nr.: 17753
Adresas: al. Niepodległości 77/85
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-977
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Karolina Nowak vel Nowakowska
El. paštas: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Telefonas: +48 226459621
Faksas: +48 226453957
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.prsa.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup albo modernizacja systemu ERP

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48311000 Dokumentų valdymo programinės įrangos paketai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie scentralizowanego, zintegrowanego systemu informatycznego o budowie modułowej, definiowanego jako system wspierający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz przepływ informacji i dokumentów, zapewniającego standaryzację działania oraz wymianę i integrację danych w obszarach:

1) finanse – księgowość;

2) zarządzanie personelem;

3) płace;

4) zamówienia publiczne;

5) elektroniczny obieg dokumentów;

6) portal pracowniczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i w zakresie oferty wariantowej pkt 8 SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Regulacje wewnętrzne Spółki, które są wymienione w pkt 3.2 opisu przedmiotu zamówienia, aktualne na dzień ich przekazania, zostaną przekazane potencjalnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu ich poufności.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/02/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 244-599629

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Yra:

b) architekt systemów – minimum 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

— posiada min. wykształcenie wyższe,

— posiada certyfikaty oraz praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0, projektowania architektury korporacyjnej zgodnie ze standardem TOGAF, notacji UML2.0 lub wyższej, zasad projektowania architektury w modelu SOA,

— posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc w ciągu ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w projektowaniu architektury zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w co najmniej 1 wykonanym i wdrożonym projekcie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w tym 1 systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto;

Turi būti:

b) architekt systemów – minimum 1 osoba spełniająca poniższe wymagania:

— posiada min. wykształcenie wyższe,

— posiada certyfikat oraz praktyczną znajomość modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0 oraz zasad projektowania architektury w modelu SOA,

— posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, licząc w ciągu ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, w projektowaniu architektury zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w co najmniej jednym wykonanym i wdrożonym projekcie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, w tym jednego systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto.

VII.2)Kita papildoma informacija:

Modyfikacji ulega pkt 9.3 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – kolumna „Liczba użytkowników zaawansowanych”. W wierszu „Elektroniczny obieg dokumentów” i „Portal pracowniczy” zostaje wskazanych 100 użytkowników zaawansowanych, a w kolumnie „Liczba użytkowników podstawowych” wskazanych zostaje 1 300 użytkowników podstawowych dla tych obszarów.