Services - 80018-2022

14/02/2022    S31

Denmark-Copenhagen: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 031-080018

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trafikstyrelsen
National registration number: 27186386
Postal address: Carsten Niebuhrs Gade 43
Town: København V.
NUTS code: DK0 Danmark
Postal code: 1577
Country: Denmark
Contact person: Heidi Katja Petersen
E-mail: hekap@oes.dk
Telephone: +45 21226153
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Den udbudte rammeaftale angår rådgivningsbistand til Trafikstyrelsen inden for jernbanesikkerhed og interoperabilitet på jernbaneområdet, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71313000 Environmental engineering consultancy services
71311230 Railway engineering services
71311200 Transport systems consultancy services
71631470 Railway-track inspection services
71311300 Infrastructure works consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Main site or place of performance:

Danmark

II.2.4)Description of the procurement:

Trafikstyrelsen har udbudt en 4-årig rammeaftale med tre leverandører vedrørende rådgivningsbistand inden for jernbanesikkerhed, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling. Den udbudte rådgivningsbistand angår følgende fagområder:

1) Spor, 2) Konstruktioner, 3) Geoteknik, 4) Fjernstyring/sikring/togkontrol, 5) ERTMS (ETCS og GSM-R) (både infrastrukturdelen og køretøjsdelen), 6) Køretøjer, 7) Elektrificering/kørestrøm/stærkstrøm infrastruktur, 8) Trafikale sikkerhedsregler, herunder SR75, ORF og ORS, 9) Tekniske sikkerhedsregler, 10) Tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI), og 11) Risikovurdering/risikostyring/signifikansvurdering (CSM-RA).

Ordrer på rammeaftalen vil blive tildelt ved direkte tildeling. Ordrerne vil som udgangspunkt blive tildelt til den hovedleverandør, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Leverandøren skal sikre, at denne har kapacitet til løsning af opgaverne i henhold til rammeaftalen og at de tilbudte rådgivere er habile. Det forventes dog, at rådgiverne kan være inhabile i konkrete opgaver, ligesom at visse kapacitetsproblemer kan forekomme. Hvis hovedleverandøren er forhindret i at levere, vil ordren blive placeret hos den leverandør, som har afgivet det næstmest økonomisk fordelagtige tilbud, og så fremdeles. Til nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises til det øvrige udbudsmateriale. Den forventede årlige økonomiske ramme for aftalen er 2-3 mio. kr. Rammeaftalens maksimale værdi er 12 mio. kr.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 70 %
Price - Weighting: 30%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da en samlet aftale vurderes at være den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde for at sikre en effektiv og kontinuerlig opgaveløsning. Derudover viser den forudgående markedsundersøgelse, at de fleste af leverandørerne på markedet kan byde ind på den samlede rammeaftale.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 183-476386
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Hovedleverandør
Title:

Rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: COWI A/S
National registration number: 44623528
Postal address: Parallelvej 2
Town: Kongens Lyngby
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2800
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: Leverandør nr. 2 på kaskaden
Title:

Rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Atkins Danmark A/S
National registration number: 26048494
Postal address: Arne Jacobsens Allé 17
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: Leverandør nr. 3 på kaskaden
Title:

Rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/02/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TÜV SÜD Danmark ApS
National registration number: 35029923
Postal address: Strandvejen 125
Town: Hellerup
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2900
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Der er ikke ydet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 fandt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbudsgiver skulle udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen er indhentet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/02/2022