Fournitures - 8014-2019

08/01/2019    S5    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Puchaczów: Articles textiles à usage technique

2019/S 005-008014

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczów
21-013
Pologne
Point(s) de contact: Piotr Kozyra
Téléphone: +48 814625284
Courriel: pkozyra@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
Code NUTS: PL814

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.lw.com.pl

Adresse du profil d’acheteur: http://www.lw.com.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawę loco magazyny Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opięcia stropu w procesie przygotowania ścian do likwidacji.

Numéro de référence: 883/IZW-G/PKO/2018
II.1.2)Code CPV principal
39563500
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa loco magazyny Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opięcia stropu w procesie przygotowania ścian do likwidacji w warunkach LW „Bogdanka” S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - Magazyn Pola Bogdanka, Nadrybie, Stefanów, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco magazyny Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opięcia stropu w procesie przygotowania ścian do likwidacji w warunkach LW „Bogdanka” S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 04/03/2019
Fin: 04/10/2019
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

— posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN,

— byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 PLN.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie minimum 3 zamówień na dostawę siatek wielkowymiarowych z tworzywa sztucznego do opięcia stropu w procesie przygotowania ścian do likwidacji w kopalniach węgla kamiennego, o wartości sumarycznej co najmniej 500 000,00 PLN netto.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w Rozdziale VI Części I SIWZ.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na Platformę) oświadczenie według formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 PLN

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w Rozdziale VII Części I SIWZ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie z Częścią II SIWZ – Projekt umowy wraz z załącznikami

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a-91e Pzp. 2) Aukcja przeprowadzona będzie na platformie eB2B pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl. zgodnie z zapisami Rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 08/02/2019
Heure locale: 08:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 08/03/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 08/02/2019
Heure locale: 09:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Zgodnie z SIWZ

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587701
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SIWZ Rozdział XX - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/01/2019