Works - 80267-2015

Display compact view

07/03/2015    S47

Nederland-Utrecht: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2015/S 047-080267

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Ter attentie van: Freek den Boer
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Telefoon: +31 611526934

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.rijkswaterstaat.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=52827

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=52827

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
31096659: A6 Almere Havendreef — Almere buiten-Oost.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Ontwerp en uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Almere.

NUTS-code NL230 Flevoland,NL NEDERLAND

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 20 jaar na realisatie instandhouden van het project A6 Almere Havendreef — Almere buiten-Oost.
Het project houdt onder meer in:
1. de capaciteitsuitbreiding van 2 x 2 naar 4 x 2 met een hoofd- en parallelbanenstructuur;
2. goede en gebruiksvriendelijke dwarsverbindingen en aanhaking op het onderliggende wegennet;
3. het verlagen van de A6 en het verplaatsen van aansluiting Almere Haven naar 2 halve aansluitingen;
4. ruimte houden voor toekomstige gebiedsontwikkeling.
De aanlegwerkzaamheden bevatten naast tracé- en knooppuntwijzigingen, nieuwe kunstwerken en aanpassingen aan bestaande kunstwerken en overige infrastructurele voorzieningen en maatregelen (zoals onderliggend wegennet, fietspaden) ook geluidsmaatregelen, het verleggen van bepaalde kabels en leidingen, en mitigerende en compenserende maatregelen voor natuur en bos. Tevens is aandacht voor de landschappelijke inpassing, het nemen van waterhuishoudkundige maatregelen en verkeersveiligheidsmaatregelen, het amoveren van objecten en het eventueel plaatsen van DVM-systemen.
De onderhoudsscope richt zich vooral op verhardingen en markeringen, kunstwerken, groen en terreinen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden, 66100000 Diensten op het gebied van banken en investeringen, 71340000 Geïntegreerde technische diensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 276 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Bankgarantie (III.1.1):
De gegadigde dient een bankgarantie — de financial close garantie — te voegen bij zijn inschrijving, geheel ingericht volgens het format zoals voorgeschreven in de inschrijvings- en beoordelingsleidraad — versie dialoog en/of inschrijving. Ook moet de opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de DBFM-overeenkomst een uitvoeringsgarantie en een overdrachtsgarantie doen stellen, overeenkomstig het bepaalde in de DBFM-overeenkomst.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betaling (III.1.2):
De opdrachtnemer zal een vergoeding ontvangen op basis van de door hem te leveren en aan te tonen beschikbaarheid van de infrastructuur, vanaf de aanvangsdatum tot en met de einddatum van de DBFM-overeenkomst. De financieringsstructuur moet zodanig zijn dat financiële instellingen vreemd vermogen aan de opdrachtnemer ter beschikking zullen stellen, althans dit zullen garanderen, gebaseerd op beginselen van de projectfinanciering.

Zie verder de selectieleidraad. De selectieleidraad is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Rechtsvorm van de combinatie (III.1.3): zie de selectieleidraad. Iedere combinant is hoofdelijk aansprakelijk.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Persoonlijke situatie (III.2.1):

In de selectieleidraad zijn de toepasselijke uitsluitingsgronden opgenomen en voorwaarden met betrekking tot voorkennis en belangenverstrengeling en combinatievorming. Het document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl De bij het verzoek tot deelneming te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de selectieleidraad. Hierna volgt een beknopt overzicht van bescheiden die bij het verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.

Bij het verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt:
— een ingevulde eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten en een aanvullende eigen verklaring, overeenkomstig de modellen gevoegd bij de selectieleidraad;
— indien men zich beroept op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen: een door de derde ingevulde derden verklaring uitsluitingsgronden en aanvullende eigen verklaring, overeenkomstig de modellen als gevoegd bij de selectieleidraad, alsmede overige verklaringen met betrekking tot de inzet van de derde.
Na het verzoek tot deelneming op verzoek, binnen 2 werkdagen, verstrekken:
— uittreksel handelsregister;
— gedragsverklaring aanbesteden;
— verklaring van de belastingdienst.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Draagkracht (III.2.2): de bij het verzoek tot deelneming te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de selectieleidraad.
Eventuele minimumeisen: Gegadigde dient aan te tonen dat de aandeelhouders bereid en in staat zijn ten minste een bedrag van 20 000 000 EUR aan de gegadigde ter beschikking te stellen ten behoeve van het project.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Vakbekwaamheid (III.2.3):
De bij het verzoek tot deelneming te verstrekken bescheiden zijn vermeld in de selectieleidraad. Hierna volgt een beknopt overzicht van bescheiden die bij het verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.
Bij verzoek tot deelneming moeten worden verstrekt:
— een ingevulde eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten;
— indien men zich beroept op de bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen: verklaringen met betrekking tot de inzet van de derde;
— een opgave van (uitgevoerde) opdrachten, overeenkomstig het model opgenomen in de selectieleidraad.
Na het verzoek tot deelneming op verzoek, binnen 2 werkdagen, verstrekken:
— accountantsverklaringen en/of opdrachtgeversverklaringen m.b.t. de (uitgevoerde) opdrachten.
Vakbekwaamheid (III.2.3) (Werken afgelopen 5 jaar; Referenties) :
Projectfinancieringservaring: gegadigde dient bij een referentieproject, met een contractwaarde van de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen van ten minste 30 000 000 EUR (dertig miljoen euro) (in reële EUR, exclusief btw), in een belangrijke rol betrokken te zijn geweest bij de afsluiting van de financieringsovereenkomst(en) ten behoeve van projectfinanciering tussen een projectvennootschap en verstrekkers van vreemd vermogen, waarbij de aan de projectvennootschap verstrekte faciliteiten een gezamenlijke waarde hadden van ten minste 50 % van de hiervoor genoemde contractwaarde. In voorkomend geval mag ook een in het kader van 3.13.1 van de selectieleidraad opgevoerd referentieproject worden opgevoerd.
De gevraagde ervaring mag zijn opgedaan aan de zijde van de projectvennootschap, of aan de zijde van de verstrekkers van vreemd vermogen, dan wel als financieel adviseur.
Eventuele minimumeisen:

De geschiktheidseisen zijn vermeld in de selectieleidraad. Dit document is bij deze aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl

Hierna volgt een overzicht van de gestelde eisen. Bij afwijking prevaleert de selectieleidraad.
De gegadigde moet door middel van de als bijlage 2.5 van de selectieleidraad bijgevoegde model verklaring aantonen dat hij aan de eisen ten aanzien van ervaring op het gebied van projectmanagement voldoet. Per referentieproject dient een afzonderlijke verklaring te worden ingediend.
Overeenkomstig de selectieleidraad:
Eis projectmanagementervaring.
De gegadigde dient aan te tonen dat hij voor de uitvoering van het project daadwerkelijk kan beschikken over de volgende ervaring:
De gegadigde dient in de laatste 5 jaar (te rekenen vanaf de uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot deelneming) het projectmanagement te hebben gevoerd op ten minste 1 project. Dit project dient voldoet aan de navolgende eisen:
(a) infrastructureel project in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) met betrekking tot (lijn)infrastructuur, of inde burgerlijke utiliteitsbouw (B&U), waterzuivering, waterproductie of waterdistributie;
(b) geïntegreerde uitvoering van tenminste ontwerp-, en bouwwerkzaamheden, inclusief omgevingsmanagement, uitgevoerd onder gecertificeerde kwaliteitsborging (gebaseerd op de NEN-EN ISO-9001, of daaraan gelijkwaardig);
(c) de totale contractwaarde van de onder (b) bedoelde werkzaamheden moet ten minste 30 000 000 EUR (dertig miljoen euro, in reële EUR, exclusief btw) bedragen en;
(d) de bouw moet op het moment van indiening van het verzoek tot deelneming voor tenminste 25 % zijn voltooid, zulks ten genoegen van de desbetreffende opdrachtgever.
Onder projectmanagement in de zin van deze geschiktheidseis wordt verstaan, het op het niveau waar de ontwerp- en bouwwerkzaamheden, inclusief omgevingsmanagement, waren geïntegreerd, aantoonbaar verantwoordelijk zijn geweest voor of een leidinggevende rol te hebben gehad bij, alle volgende taken:
i. de dagelijkse leiding van de werkzaamheden;
ii. het risicomanagement;
iii. het kwaliteitsmanagement;
iv. het financieel management;
v. de tijdsplanning;
vi. de afhandeling van wijzigingen.
Projectfinancieringseis (Werken afgelopen 5 jaar; Referenties).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
concurrentiegerichte dialoog
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Beoogd aantal ondernemingen: 3
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Aantal gegadigden:
Tijdens de eerste fase dialoog zal de aanbesteder een risicobeheersplan uitvragen. Indien de dialoog start met meer dan 3 gegadigden zal dit risicobeheersplan gebruikt worden om het aantal gegadigden dat voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure wordt uitgenodigd terug te brengen tot 3. De aanbesteder zal de 3 gegadigden die op basis van de beoordeling van hun risicobeheersplan zijn geselecteerd, uitnodigen voor deelname aan de tweede fase dialoog.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt ja
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Prijs.

2. Kwaliteit.

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
31096659
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
8.4.2015 - 15:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
De aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).
Aanbestedingswijze: Europese aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog.
Ten behoeve van de aanbesteding is een selectieleidraad opgesteld.
Deze selectieleidraad is bij de aankondiging gevoegd als bijlage en kan gratis worden gedownload van Tenderned. Bij strijdigheid tussen de aankondiging en de selectieleidraad prevaleert de selectieleidraad. Het verzoek tot deelneming als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het formulier verzoek tot deelneming dat bij de selectieleidraad is gevoegd als bijlage. Het verzoek tot deelneming als gegadigde vindt plaats op de datum genoemd onder punt IV.3.4 op 8.4.2015 tussen 10:00 en 15:00 uur.
Industry day:
Op donderdag, 19.3.2015 zal er een „Industry day” worden gehouden in het World Trade Center Almere.
Locatie: P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere.
Tijdstip: 13:00-18:00 uur.

Voor nadere informatie en aanmeldingen: https://hoezo.congrezzo.nl/saa-a6/deelnemer

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.
Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn, opgenomen in de selectieleidraad.

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode „Publiek Opdrachtgeverschap”. De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via onderstaand adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Land: Nederland

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
3.3.2015