Lieferungen - 80320-2018

22/02/2018    S37    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kamień Pomorski: Straßenausbesserungsarbeiten

2018/S 037-080320

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
Kamień Pomorski
72-400
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Sikorska
Telefon: +48 913823969
E-Mail: m.sikorska@kamienpomorski.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kamienpomorski.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.kamienpomorski.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.kamienpomorski.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór Partnera Prywatnego do realizacji usługi utrzymania ulic gminnych: M. Kopernika, J. Kilińskiego, ul. Mieszka w Kamieniu Pomorskim wraz z ich przebudową.

Referenznummer der Bekanntmachung: PIGK.271.4.2018.MS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233142
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ulic: M. Kopernika, Mieszka I i J. Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, budowa oświetlenia ulicznego) oraz utrzymanie gotowości technicznej przebudowanej ulic.

Podstawowym założeniem jest realizacja wskazanego wyżej zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Udział finansowy Partnera Prywatnego będzie wynosił minimum 50 % wartości zadania określonego w kosztorysach ofertowych złożonych przez Partnera Prywatnego wraz z ofertą, z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233291
45316110
45316213
90620000
90630000
77310000
45233141
79993000
45233120
45213310
45233124
45233125
45233140
45233150
45233280
45232400
90610000
45233290
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Partnera Prywatnego do realizacji usługi utrzymania ulic gminnych: M. Kopernika, J. Kilińskiego, ul. Mieszka w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej za opłatę za dostępność tych ulic.

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ulic: M. Kopernika, Mieszka I i J. Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej, budowa oświetlenia ulicznego) oraz utrzymanie gotowości technicznej przebudowanych ulic.

Zakres robót drogowych przewidzianych w ramach realizacji projektu:

a) roboty rozbiórkowe w zakresie różnych nawierzchni,

b) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych ścieżek rowerowych,

c) wykonanie warstwy mrozoodpornej,

d) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,

e) podbudowa z betonu asfaltowego,

f) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

g) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego kolor czerwony,

h) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

i) ustawienie obrzeża betonowego,

j) ustawienie krawężnika i opornika betonowego na ławie betonowej,

k) ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej,

l) ułożenie nawierzchnia z kostki kamiennej (materiał z rozbiórki),

m) ułożenie nawierzchnia z brukowca (materiał z rozbiórki),

n) montaż elementów małej architektury,

o) nasadzenia drzew,

p) budowa kanalizacji deszczowej z rur o średnicach ø 315 mm, ø 250 mm, ø 200 mm, wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych betonowych o średnicach ø 1500 mm, ø 1200 mm, ø 1000 mm, montażem studzienek kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy ø 425 mm i montażem studzienek ulicznych wpustowych o średnicy ø 500 mm,

q) Wykonanie odwodnienia liniowego, wyposażonego w studzienkę z ocynkowanym osadnikiem,

r) Sieć wodociągowa o średnicy ø 90 mm,

s) Sieć oświetleniowa,

t) Demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z budowa nowych.

Utrzymanie gotowości technicznej przebudowanych ulic obejmującej:

a) utrzymanie we właściwym stanie technicznym nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i zjazdów,

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym oznakowania pionowego i poziomego dróg, oraz innym elementów bezpieczeństwa np. wygrodzenia łańcuchowego, punktowych elementów odblaskowych itp.

c) utrzymanie czystości i zieleni (w tym koszenie zieleni),

d) utrzymanie wybudowanej infrastruktury technicznej (oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej),

e) utrzymanie elementów małej architektury np. ławki, kosze,

f) zimowe utrzymanie dróg,

g) ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Podstawowym założeniem jest realizacja wskazanego wyżej zadania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Partner Prywatny będzie w całości wykonawcą zadania w zakresie budowy.

Udział finansowy Partnera Prywatnego będzie wynosił minimum 50 % wartości zadania określonego w kosztorysach ofertowych złożonych przez Partnera Prywatnego wraz z ofertą, z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Do czasu rozliczenia pozostałych 50 % kosztów robót przez Podmiot Publiczny w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i uzyskania przez Podmiot Publiczny dotacji, Partner Prywatny zobowiązany jest do finansowania całości kosztów robót budowlanych.

Partner Prywatny, w ramach realizacji zamówienia, wykona przebudowę ulic zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Podział ryzyk / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Projekt współfinansowany w ramach: „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” edycja 2018
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie należy wykonać w terminie wymaganym przez Zamawiającego (Podmiot Publiczny), tj. od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r. roku z tym, że:

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia nie później niż do dnia 30.10.2018 r.

b) usługa utrzymania dróg do dnia 31.12.2028 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów złotych 00/100).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów złotych 00/100).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca wyżej wymienionego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) główne usługi, w tym:

• minimum 1 (jedną) usługę w zakresie utrzymania czystości na terenach publicznych w tym drogach publicznych i ciągach pieszo jezdnych, o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto (trzysta tysięcy złotych) każda,

• minimum 1 (jedną) usługę zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszo-jezdnych o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto/rok

oraz

b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 (jedną) robotę budowlaną. Za robotę budowlaną zamawiający rozumie zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej, o długości co najmniej jednego km oraz wartości robót minimum 4 000 000 PLN brutto (cztery miliony złotych) brutto.

c) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

O Kierownikiem budowy – legitymującym się:

• wykształceniem wyższym technicznym.

• uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi.

W specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie specjalności drogowej bez ograniczeń,

• co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy,

• doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie drogi,

O Kierownikiem robót elektrycznych – legitymującym się:

• Wykształceniem wyższym technicznym,

• uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej.

W zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

• co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych,

O Kierownikiem robót sanitarnych – legitymującym się:

• Wykształceniem wyższym technicznym,

• uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi.

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji.

I urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych,

• co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w ramach wskazanych powyżej uprawnień,

• doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na co najmniej 1 inwestycji, której przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej.

d) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj:

• min. jeden nośnik wraz z pługiem (samochód ciężarowy).

• ciągniki rolnicze lekkie wraz z posypywarkami szt. 2 do zwalczania śliskości na chodnikach,

• minimum jedna zamiatarka samojezdna,

• minimum dwie kosiarki żyłkowe.

• materiały: sól drogowa minimalna dysponowana ilość 10 ton.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uwaga:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji, w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności: obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

Wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/04/2018
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/04/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Gmina Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, SALA KONFERENCYJNA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postęp. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 3 do siwz);

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie drugie siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

6) potwierdzenie złożenia wadium

7) Kosztorysy ofertowe z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

8) Podział zadań i ryzyk według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ celem przyznania punktów w kryterium oceny ofert.

9) Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt 1-6 należy złożyć w oryginale, a w przypadku pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4.Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV - kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy pzp,

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy pzp

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 5, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika US

b) zaświadczenie ZUS lub KRUS

c) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

d) informacja KRK

e) oświadczenie wyk. o braku wydania wobec niego prawomoc. wyroku sądu lub ostat. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

f) oświadczenie wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne

g) oświadczenie wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

7. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ;

8. Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp;

9. Wadium należy wnieść w wysokości 149 819,21 PLN (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy) przed upływem ter. skład. ofert;

10. Dok. dotyczące wykonawców zagranicznych opisane są w rozdziale VI SIWZ.

11. Na podstawie art. 24aa ustawy Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia war. udziału w postęp;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Warszawa
+48 224587801
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/02/2018