Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 80457-2015

Display compact view

07/03/2015    S47

Poland-Warsaw: Building completion work

2015/S 047-080457

Public works concession

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich
Postal address: Chmielna 120
Town: Warszawa
Postal code: 00-801
Country: Poland
For the attention of: Magdalena Ulandowska
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Telephone: +48 225589219
Fax: +48 228909211

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.zdm.waw.pl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
Official name: Zarząd Dróg Miejskich
Postal address: ul. Chmielna 120
Town: Warszawa
Postal code: 00-801
Country: Poland
For the attention of: Kancelaria
Telephone: +48 225589000
Fax: +48 226209171
Internet address: www.zdm.waw.pl

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
1.3)Main activity
General public services
Housing and community amenities
1.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the concession

II.1)Description of the concession
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Przebudowa przejść podziemnych w pasie drogowym al. Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, w rejonie ul. Emilii Plater oraz łącznika pomiędzy Hotelem Mariott a Dworcem Centralnym.
II.1.2)Type of contract and location of works
Design and executionMain site or location of works Warszawa.
II.1.3)Short description of the contract:
Postępowanie dotyczy realizacji przedsięwzięcia, wspólnie z miastem stołecznym Warszawa – Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie (zwanym dalej Podmiotem Publicznym lub ZDM), polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych – zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy trzech przejść podziemnych w pasie drogowym al. Jerozolimskich w rej. Dworca Centralnego w Warszawie oraz pełnieniu funkcji operatora zarządzającego tymi przejściami na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19.12.2008r. (Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.)
Obiektem budowlanym przeznaczonym do realizacji przedsięwzięcia jest zespół przejść podziemnych zlokalizowanych pod al. Jerozolimskimi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Centralna: pod Rondem Czterdziestolatka, pod ul. Emilii Plater i pomiędzy dworcem a hotelem Marriott. Obiekty te stanowią część podziemi obsługujących komunikacyjnie podróżnych korzystających z dworca kolejowego. Ponadto obiekt, zwłaszcza przejście pod rondem jest jednym z ważniejszych w Warszawie punktów przesiadkowych transportu zbiorowego.

Obiekty te mają łączną powierzchnię 8 886 m2 w tym:

— przejście pod Rondem Czterdziestolatka 7 065 m2.

— przejście pod ul. Emilii Plater 1 241m2.

— przejście przy budynku Marriott 580 m2.

W obrębie obiektów mogą być zlokalizowane powierzchnie komercyjne z przeznaczeniem na cele usługowe, handlowe i gastronomiczne oraz nośniki reklamowe.
Zadaniem Partnera Prywatnego będzie: wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących przebudowy przejść podziemnych oraz ich administrowanie.
W obszarze przejść podziemnych objętym umową planowane są następujące działania inwestycyjne:
I. Remont kapitalny i/lub wymiana wyeksploatowanych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie obiektów: instalacje wodno – kanalizacyjne, urządzenia wentylacyjne (wentylatornia i kanały), instalacje elektryczne.
II. Montaż sześciu wind o parametrach właściwych dla przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i przystosowanych do eksploatacji w warunkach zewnętrznych (odpornych na czynniki atmosferyczne) oraz przystosowanie komunikacyjne pasażu hali pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich z Al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego (schodów wewnętrznych) dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
III. Przebudowa, mająca na celu podniesienie standardu, wymienionych niżej elementów strefy komunikacyjnej przejść podziemnych:
— Posadzki wraz ze stopniami schodów łączących przejścia z poziomem terenu. Na posadzkach system ścieżek dla niewidomych skoordynowany ze ścieżkami zrealizowanymi na terenie Dworca Centralnego.
— Sufity podwieszone wraz z oświetleniem.
— Ściany, w tym witryny lokali handlowych.
— Wyposażenie i wystrój toalet publicznych.
— Wyposażenie instalacyjne pasaży pomieszczeń o funkcji handlowej.
— Zadaszenia wejść do przejść podziemnych – przebudowa.
IV. Realizacja systemu informacji dotyczącej topografii okolicy i komunikacji miejskiej w poziomie – 1 przejść
Uwagi:
— Opisane wyżej działania ograniczone są do obszaru pozostającego we władaniu ZDM
— Przebudowa przejść podziemnych nie może naruszać konstrukcji obiektów za wyjątkiem fragmentów niezbędnych dla umieszczenia wind
— ZDM, w ramach niezależnego przedsięwzięcia, dokonuje remontu kapitalnego ruchomych schodów w zejściach do Hali pod Rondem Czterdziestolatka, tym samym wymiana schodów ruchomych nie wchodzi w zakres przebudowy przejścia podziemnego.
Wszystkie prace muszą być wykonanywane w sposób umożliwiający ruch pieszych w przejściach.
Partner Prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w obrębie przejść podziemnych w zakresie umożliwiającym ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (podstawowym, dotyczącym komunikacji publicznej), uwzględniając wytyczne określone w Koncepcji Architektonicznej na przebudowę przejść podziemnych.
Ponadto zadaniem Partnera Prywatnego będzie efektywne i kompleksowe zarządzanie całym obiektem, (zarządzanie techniczne, eksploatacyjne oraz komercyjne), z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia poszczególnych powierzchni obiektu bez zgody Podmiotu Publicznego.
W ramach umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podmiot Publiczny oczekuje od Partnera Prywatnego zarządzania techniczno – gospodarczego przejściami, polegającego na ich utrzymaniu i zachowaniu w niepogorszonym stanie oraz zarządzania w zakresie funkcjonowania obiektu polegającego w szczególności na:
a) prowadzeniu na bieżąco wszelkiej dokumentacji dotyczącej obiektu, w tym książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego;
b) niezwłocznym informowaniu Podmiotu Publicznego o wszelkich awariach bądź uszkodzeniach na nieruchomości oraz możliwości ich wystąpienia;
c) przygotowywaniu i przeprowadzaniu wszelkich przeglądów serwisowych, pomiarów, badań, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji obiektu oraz wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, w tym wynikających z odrębnych przepisów, bądź nadzór nad podmiotami wykonującymi te czynności;
d) zapewnieniu dostaw mediów;
e) zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu poprzez zawarcie umów ubezpieczeń oraz zapewnienie ochrony;
f) zatrudnianiu lub w inny sposób zaangażowaniu, opłacaniu, nadzorowaniu i kierowaniu personelem niezbędnym do prowadzenia obiektu;
g) zakupie wszystkich materiałów, narzędzi, sprzętu i zapasów niezbędnych do funkcjonowania obiektu;
Zakres zadań Partnera Prywatnego będzie przedmiotem negocjacji i zostanie ostatecznie doprecyzowany w opisie Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przekazanym Partnerowi Prywatnemu wraz z zaproszeniem do składnia ofert.
Zgodnie z założeniami Podmiotu Publicznego, wykonywanie przedsięwzięcia powinno odbywać się za wynagrodzeniem w postaci prawa do eksploatacji przedmiotu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym pobierania pożytków. Partner Prywatny będzie świadczył usługi na rzecz osób trzecich, w imieniu własnym na własne ryzyko i odpowiedzialnosć.
Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za wykonanie robót wykończeniowych, wraz z dostawą oraz montażem niezbędnych urządzeń i wyposażenia, dotyczących powierzchni komercyjnych obiektu oraz nośników reklamowych w zakresie umożliwiającym oddanie ich do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, uwzględniając wytyczne określone w Koncepcji Architektonicznej na przebudowę przejść podziemnych.
Szczegółowy opis przedmiotu przedsięwzięcia, jak również szczegółowy opis udostępnianej Partnerowi Prywatnemu infrastruktury oraz projekt umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zostaną ostatecznie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Partnerami Prywatnymi i przekazane im wraz z Opisem Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Przewidywany czas trwania umowy wynosi 15 lat.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych w ciągu 2 lat od daty podpisania umowy.
Po upływie czasu trwania umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Partner Prywatny zwróci Podmiotowi Publicznemu obiekt stanowiący przedmiot Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na warunkach określonych w umowie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
II.1.4)Common procurement vocabulary (CPV)

45400000 Building completion work, 70332200 Commercial property management services

II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Wartość szacunkowa umowy o PPP przekracza równowartość kwoty 10 000 000 EUR.
II.2.2)Minimum percentage of the works to be awarded to third parties:

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met 1. Partner Prywatny składa wniosek o zawarcie umowy o PPP, zwany dalej "wnioskiem", zawierający oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu, oświadczenie, że nie ogłoszono jego upadłości i nie otwarto jego likwidacji oraz oświadczenie o spełnianiu poniższych warunków.
1.1. zdolności ekonomicznej i finansowej;
1.2. kwalifikacji technicznych lub zowodowych, tym:
1.2.1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
1.2.2. dysponowania potencjałem technicznym,
1.2.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o PPP.
1.3. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.4. niekaralności Partnera Prywatnego albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy o PPP lub postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
2. Podmioty składające wniosek wspólnie zobowiązane są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i złożenia wniosku wspólnego oraz do zawarcia umowy o PPP. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będą wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa lub umowa o współdziałaniu muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku niezłożenia przez Partnera Prywatnego oświadczeń, o których mowa wyżej, lub złożenia ich w niepełnym zakresie, Podmiot Publiczny informuje go o nieprzyjęciu Wniosku.
Partner Prywatny, w zakresie spełniania warunków udziału, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa powyżej. Partner Prywatny przedstawi w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Powyższe zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:
1) zakres (opis) dostępnych Partnerowi Prywatnemu zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu umowy o PPP;
3) określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Partnera Prywatnego z innym podmiotem; określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym;
4) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności innego podmiotu z Partnerem Prywatnym za szkodę poniesioną przez Podmiot Publiczny, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
III.1.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met 1. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej Partner Prywatny składa oświadczenia, że:
1.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),
1.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z
przedmiotem niniejszego postępowania, na wartość co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).
1.3. dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 35 000 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
2. Partner Prywatny, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo który złoży najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert,w przypadku o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, będzie zobowiązany, w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 1, złożyć następujące dokumenty:
2.1. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe (część sprawozdania finansowego), a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Partnerów Prywatnych nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.
2.2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Partner Prywatny jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Podmiot Publiczny (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
2.3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Partnera Prywatnego - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
3. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny Partner Prywatny, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów określonych w pkt 2, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot Publiczny uzna za odpowiedni.
III.1.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met 1. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Partner Prywatny składa oświadczenia, że:
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zaprojektował i wykonał, w odniesieniu do co najmniej jednego obiektu lub zespołu obiektów, które:
a) pełnią funkcję budowli użyteczności publicznej o charakterze usługowo - handlowym;
b) mają łączną powierzchnię użytkową nie mniejsza niż 5.000 m² (słownie: pięć tysięcy metrów kwadratowych), roboty budowlane ( w tym również remont) dotyczące powierzchni użytkowej ww. obiektów nie mniejszej niż 2.000 m².
1.2. w okresie ostatnich 3 lat zarządza lub zarządzał co najmniej jednym Obiektem Podobnym, przy czym przez zarządzanie Obiektem Podobnym należy rozumieć odnoszące się do Obiektu Podobnego świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami. ("Obiekt Podobny" – spełniający wymagania w pkt 1.1. a i b).
1.3. dysponuje przy wykonywaniu Umowy o PPP osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:
1.3.1. osobą głównego projektanta, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne, ważne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, z minimum 5 - letnim doświadczeniem zawodowym, który zaprojektował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 Obiekty Podobne ( przy czym, co najmniej jeden z nich został już zrealizowany) oraz posiadającego aktualne na dzień składania wniosków zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
1.3.2. osobą kierownika budowy, posiadającego wykształcenie wyższe techniczne, ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, w tym budowy w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej jednego Obiektu Podobnego oraz posiadającego aktualne na dzień składania wniosku zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
1.3.3 co najmniej dwiema osobami posiadającymi minimum 5 - letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami o charakterze usługowo - handlowym.
2. Partner Prywatny, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, lub który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, w przypadku o którym mowa w art. 21 ust 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 1:
2.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług i robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:
2.1.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektowanych i wykonanych, w co najmniej jednym obiekcie lub zespole obiektów, które: pełnią funkcję budowli użyteczności publicznej o charakterze usługowo – handlowym oraz mają łączną powierzchnię użytkową nie mniejsza niż 5.000 m² (słownie: pięć tysięcy metrów kwadratowych), robót budowlanych ( w tym również remontu) dotyczących powierzchni użytkowej ww. obiektów nie mniejszej niż 2.000 m²,
2.1.2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na zarządzaniu co najmniej jednym Obiektem Podobnym, przy czym przez zarządzanie Obiektem Podobnym należy rozumieć odnoszące się do Obiektu Podobnego świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21.8.1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Podmiot Publiczny nie będzie żądał informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W przypadku gdy ZDM jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Partner Prywatny nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Dowodami są poświadczenia lub oświadczenia Partnera Prywatnego jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2.2. osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy o PPP, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania umowy o PPP, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania umowy o PPP. Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Partnera Prywatnego, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu umowy o PPP, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. W celu potwierdzenia warunku niekaralności Partner Prywatny którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą lub który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, w przypadku o którym mowa w art. 21 ust 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny składa Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 1.4 sekcja III.1.1), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Partnerzy Prywatni wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy o PPP wykażą, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Section IV: Procedure

IV.1)Award criteria:
Przy wyborze Oferty najkorzystniejszej Podmiot Publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami:
1) Podział zadań i ryzyk związanych z przedmiotowym przedsięwizięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.
2) Wielkość płatności gotówkowej na rzecz Podmiotu Publicznego.
3) Termin realizacji fazy inwestycyjnej Przedsięwizięcia.
IV.2)Administrative information
IV.2.1)File reference number attributed by the contracting authority:
ZDM/1/PPP/15
IV.2.2)Time-limit for the submission of applications
Date: 20.4.2015 - 10:00
IV.2.3)Language(s) in which applications may be submitted
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Forma składanych dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w niniejszym postępowaniu, a opisane w Ogłoszeniu muszą być składane w języku polskim w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy przedstawić w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.
2. Zaleca się, aby każda ze stron, składających się na Wniosek była ponumerowana i parafowana przez Partnera Prywatnego oraz aby wszystkie strony były złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Partnera Prywatnego.
4. Partner Prywatny ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek. Wnioski podmiotów, które przedłożą więcej niż jeden Wniosek nie zostaną przyjęte. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie tej czynności wspólnie z innym podmiotem, w ramach grupy osób prawnych i/lub fizycznych, zainteresowanych wzięciem
udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Partner Prywatny przekazuje pisemnie, faksem bądź w formie elektronicznej na adres: Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. W tytule korespondencji zaleca się powoływanie na numer referencyjny postępowania: ZDM/1/PPP/15.

6. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Podmiot Publiczny udzieli wyjaśnień i umieści je na swojej stronie internetowej pod adresem http://www.zdm.waw.pl/ pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynęła nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania Wniosków.

7. Wniosek wraz załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Partnera Prywatnego, zaadresowane na Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Wniosek o zawarcie umowy o PPP na przebudowę przejść podziemnych w pasie drogowym Al. Jerozolimskich, w rejonie Dworca Centralnego, w rejonie ul. Emilii Plater oraz łącznika pomiędzy hotelem Mariott a Dworcem Centralnym”.
8. Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami: siedziba Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa Kancelaria pok. nr 15.
9. Do udziału w negocjacjach zostaną zaproszeni wszyscy Partnerzy Prywatni, którzy złożą Wnioski zgodnie z art. 13 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
10. Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Wszelkie koszty wynikające z konieczności tłumaczenia ponosi Partner Prywatny/Oferent.
11. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów umowy o PPP, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Podmiot Publiczny może, przed zaproszeniem do składania Ofert, dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu, uszczegóławiając swoje wymagania w Opisie Warunków Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
Wadium.
1. Oferent będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 200 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
przed upływem terminu złożenia oferty. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniężnej,
— poręczenia bankowego,
— gwarancji bankowej,
— gwarancji ubezpieczeniowej,
— poręczeniu udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Podmiotu Publicznego wskazany w zaproszeniu do składania ofert, natomiast dokument potwierdzający udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej załącza się do składanej oferty w oryginale. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Podmiot Publiczny uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Podmiotu Publicznego. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności przez niezłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Podmiot Publiczny zachowuje pobraną od Oferenta uchylającego się od zawarcia umowy kwotę pieniężną z tytułu wadium.
4. Podmiot Publiczny zwróci wadium wszystkim oferentom:
a. niezwłocznie po podpisaniu umowy w wybranym Oferentem.
b. w przypadku odwołania postępowania.
5. Podmiot Publiczny zwróci niezwłocznie wadium na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Podmiot Publiczny uzna ofertę za nieodpowiadającą wymaganiom w przypadku gdy:
1) treść oferty jest niezgodna z Ustawą o PPP;
2) treść oferty jest niezgodna z treścią Opisu Warunków Partnerstwa Publiczno - Prywatnego;
3) treść oferty nie spełnia wymagań dla realizacji przedsięwzięcia w trybie PPP;
4) oferta została złożona przez osoby nienależycie umocowane;
5) oferta została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert;
6) oferta została złożona po upływie terminu składania ofert;
7) oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium;
8) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności przez niezłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Podmiot Publiczny może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert spełniających wymagania określone w Opisie Warunków Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.
8. Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania:
Postępowanie o zawarcie umowy o PPP może zostać odwołane w przypadku:
1) nie złożenia w terminie żadnego wniosku o zawarcie umowy o PPP, albo gdy nie został przyjęty żaden wniosek;
2) gdy wszyscy kandydaci, którzy zostali zaproszeni do negocjacji, nie przystąpili do nich;
3) gdy wszyscy kandydaci, którzy biorą udział w negocjacjach, oświadczyli, że nie złożą oferty (że rezygnują z udziału w postępowaniu);
4) nie złożenia żadnej oferty;
5) gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań określonych w Opisie Warunków Partnertwa Publiczno - Prywatnego;
6) wystąpienia okoliczności powodujących, że prowadzenie tego postępowania nie leży w interesie publicznym lub w interesie Podmiotu Publicznego;
7) gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o PPP.
9. Przystępując do niniejszego postępowania Partner Prywatny zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń w stosunku do Podmiotu Publicznego w związku z poniesionymi wydatkami na poczet przygotowania i złożenia wniosku o zawarcie umowy o PPP, prowadzeniem negocjacji z Podmiotem Publicznym, przygotowaniem i złożeniem oferty lub konieczności poniesienia innych kosztów w związku z odwołaniem postępowania przez Podmiot Publiczny.
10. Podmiot Publiczny zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia w formie sprostowania, które zostanie przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Podmiotu Publicznego oraz na jego stronie internetowej.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Postal address: Jasna 2/4
Town: Warszawa
Postal code: 00-013
Country: Poland
E-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
Telephone: +48 225537000
Fax: +48 228269889
Internet address: http://warszawa.wsa.gov.pl

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals Partnerowi Prywatnemu, który ma lub miał interes w zawarciu umowy o PPP i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez Podmiot Publiczny z naruszeniem przepisów Ustawy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1270 ze zm.). Skargę wnosi się, za pośrednictwem Podmiotu Publicznego, w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez Podmiot Publiczny w sprawie.
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Postal address: Jasna 2/4
Town: Warszawa
Postal code: 00-013
Country: Poland
E-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
Telephone: +48 225537000
Fax: +48 228269889
Internet address: http://warszawa.wsa.gov.pl

VI.4)Date of dispatch of this notice:
4.3.2015