Услуги - 80610-2021

16/02/2021    S32

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 032-080610

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Национален регистрационен номер: 121410441
Пощенски адрес: ул. „Гурко“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Симона Костова
Електронна поща: skostova@rta.government.bg
Телефон: +359 9308840
Факс: +359 9885495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://rta.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2301

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за комплексно почистване на сгради и помещения за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за комплексно почистване на сгради и помещения за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ — посочени в техническата спецификация административни сгради и помещения

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за комплексно почистване на сгради и помещения за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 098-224108

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-32-5
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за комплексно почистване на сгради и помещения за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
23/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: vip.consortim@abv.bg
Телефон: +359 888925926
Факс: +359 29520556
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 358 919.10 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/02/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ — посочени в техническата спецификация административни сгради и помещения.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за комплексно почистване на сгради и помещения за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 412 756.97 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 888925926
Факс: +359 29520556
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. В чл. 4 от договора думите „31.01.2021 г. — крайният срок по рамковото споразумение или до изчерпване на финансовия ресурс на индивидуалния възложител“ се заменят с „31.05.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс на индивидуалния възложител, или до сключване на договор с изпълнител, избран в резултат на проведен вътр. конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП въз основа на сключено от Централния орган за покупки ново рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка със същия предмет“.

2. В чл. 7, ал. 1 от договора думите „358 919,10 BGN (триста петдесет и осем хиляди деветстотин и деветнадесет лева и десет стотинки) без ДДС или 430 702,92 BGN (четиристотин и тридесет хиляди седемстотин и два лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС“ се заменят с „412 756,97 BGN (четиристотин и дванадесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС или 495 308,36 BGN (четиристотин деветдесет и пет хиляди триста и осем лева и тридесет и шeст стотинки)

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поради закъснение при сключване на ново рамково споразумение със същия предмет за периода 2021—2023 г. следва да се предприемат действия за обезпечаване потребностите на възложителя от услуги по почистване, щадящи околната среда, за периода от 1.02.2021 г. до 31.05.2021 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 358 919.10 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 412 756.97 BGN