Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 80666-2014

Normál nézet megjelenítése

11/03/2014    S49

Olaszország-Ispra: Konszolidált és nem konszolidált banki adatok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

2014/S 049-080666

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont Főigazgatóság (JRC), A Polgári Biztonság és Védelem Intézete
Postai cím: via Enrico Fermi 2749, TP 263
Város: Ispra VA
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
Címzett: Stefania Toriello asszony
E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789540

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Egyéb: Kutatás.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Konszolidált és nem konszolidált banki adatok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye (elektronikus hozzáférés az eredményekhez).

NUTS-kód IT ITALIA

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Pénzügyi Elemzés Tudományos Támogatási Egysége egy a célnak megfelelő, erős és hatékony adat-infrakstruktúrát kíván létrehozni, amely információforrásként fog szolgálni az intézményi tanulmányokhoz, a Bizottság ad hoc kéréseire adott válaszokhoz, illetve adatokat biztosít az EU 28 tagállama pénzügyi szektorának Symbol modellszimulációihoz. Az adatbázis különböző forrásokból (kereskedelmi adatbázisok, EKB adattárház, BIS adatbázisok stb.) származó banki adatokat tárol. A jelen pályázati felhívás célja egy olyan szolgáltatás biztosítása, amely gondoskodik az adatletöltés folyamatosságáról, valamint kérésre segítségnyújtást biztosít az egység tudományos feladatainak megfelelő teljesítése érdekében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72322000 Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül:
152 000 és 160 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nincsenek.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Pályázatot benyújthat 2 vagy annál több gazdasági szereplőből álló konzorcium is („közös pályázat”). A szerződést – annak odaítélése esetén – minden egyes gazdasági szereplőnek alá kell írnia, valamint együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérő felé a szerződéses feltételek szerinti munkavégzésért. A konzorcium összetételében a közbeszerzési eljárás során bekövetkező mindennemű változás az adott pályázat elutasítását vonhatja maga után. A konzorcium összetételében a szerződés aláírása után bekövetkező mindennemű változás a szerződés felmondását vonhatja maga után. A konzorciumnak meg kell jelölnie 1 jogi személyt („a vezető”), aki teljes felhatalmazással rendelkezik a konzorcium és annak minden egyes tagja nevében kötelezettségvállalásra, és felelős a szerződés adminisztratív irányításáért (számlázás, kifizetések átvétele stb.) a többi jogi személy nevében. Alvállalkozás engedélyezett, de a nyertes ajánlattevő viseli az ajánlatkérő felé a teljes felelősséget a szerződés végrehajtásáért.
A gazdasági szereplő – adott esetben és meghatározott szerződés vonatkozásában – igénybe veheti egyéb szervezetek erőforrásait, tekintet nélkül a hozzájuk fűződő kapcsolatok jogi természetére. Ebben az esetben az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatkérő felé, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésére állnak, például a szóban forgó egyéb szervezetek által kibocsátott kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásával, amelynek értelmében ezen szervezetek a szükséges erőforrásokat az ajánlattevő rendelkezésére bocsátják. Az alvállalkozásban a közbeszerzési eljárás során bekövetkező mindennemű változás az adott pályázat elutasítását vonhatja maga után. Az alvállalkozásban a szerződés aláírása után bekövetkező mindennemű változás a szerződés felmondását vonhatja maga után.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A jelen szerződéses eljárásban való részvételre nem jogosultak azok az ajánlattevők, akik a 25.10.2012 keltezésű 966/2012/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 298., 26.10.2012) 106. és 107. cikkében felsorolt kizárási helyzetekben vannak. A pályázóknak be kell nyújtaniuk továbbá a 29.10.2012 keltezésű 1268/2012 (EU) bizottsági rendelet (HL L 362., 31.12.2012) 143. cikkének (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat (lásd a pályázati dokumentumokat). Amennyiben a szerződés odaítélésre kerül, és annak értéke meghaladja a 134 000 EUR összeget, a nyertes ajánlattevőnek be kell nyújtania az ugyanezen rendelet 143. cikke (3) bekezdésével összefüggésben a 143. cikke (2) bekezdésében előírt igazoló dokumentumokat. Ajánlattevők alkotta csoportosulások esetében az előírt információt a csoportosulás valamennyi tagjának be kell nyújtania, ideértve azokat az alvállalkozókat is, akiknek/amelyeknek a szerződéses összérték több mint 20 %-át alvállalkozásba adják.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a) Pénzügyi kimutatás az elmúlt 3 pénzügyi év mindegyikében a szerződéssel összefüggő szolgáltatások teljesítése során realizált forgalomról és az összforgalomról. Ajánlattevők alkotta csoportosulás esetén az előírt dokumentumokat a csoportosulás mindegyik tagjának be kell nyújtania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (a) A minimális éves átlagos forgalomnak az elmúlt 3 évben meg kellett haladnia a 80 000 EUR-t.
Ajánlattevői csoportosulás esetén ezt a kritériumot a csoportosulás tagjainak összesített alkalmassága alapján értékelik.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az elmúlt 3 évben teljesített főbb hasonló szolgáltatások felsorolása, a szerződés rövid leírásával, beleértve a szerződéses összeget, a beszerzett adatok típusát, az ügyfél típusát (állami vagy magánszektorbeli). Ajánlattevők alkotta csoportosulás esetén az előírt dokumentumokat a csoportosulás mindegyik tagjának be kell nyújtania.
b) Az ajánlattevő valamely külső szerv által kibocsátott minőségügyi tanúsítványának (ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány) másolata.
c) A szolgáltató – elsősorban a szolgáltatást nyújtó technikai személyzet – iskolai végzettsége és szakmai képesítései (önéletrajzok) a képzési és képesítési tanúsítványaik listájának feltüntetésével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A III.2.3(a) pont esetén: legalább 3 hasonló, 2012–2013 során teljesített szolgáltatás felsorolása. Ajánlattevői csoportosulás esetén ezt a kritériumot a csoportosulás tagjainak összesített kapacitása alapján értékelik.
A III.2.3(c) pont esetén: A támogatást biztosító 1 személy önéletrajza, kellően részletes információval, amely igazolja legalább 1 éves, a pályázati dokumentációban szereplőhöz hasonló szolgáltatások teljesítése terén szerzett tapasztalatát.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 21.4.2014
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
21.4.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28.4.2014 - 15:00

Hely:

Bejárati épület – 7. terem, via E. Fermi, 2749, 21027 Ispra VA, OLASZORSZÁG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Minden egyes ajánlattevő 1 felhatalmazott képviselője lehet jelen a tenderbontáson. A kérelmet a személyazonossági igazolvány/útlevél másolatával együtt 27.4.2014 napot megelőzően el kell juttatni a kapcsolattartási pontra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
VI.3)További információk

A pályázati dokumentumokat és a jelen pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérdéseket és válaszokat a következő weboldalon teszik közzé: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=404

Az érdekelt felek, amennyiben így kívánják, a fenti weboldalon keresztül regisztrálhatnak. Ez lehetővé teszi a számukra, hogy az e-tendering rendszerén keresztül tájékozódjanak a jelen pályázati felhívást érintő frissítések elérhetőségéről. Azok az érdekelt felek, akik nem regisztráltak, rendszeresen keressék fel a szóban forgó weboldalt. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók figyelmét elkerüli a weboldalon közzétett, az ajánlati felhívással kapcsolatos további információ.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Lásd a fenti VI.4.1. pontban.

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
27.2.2014